Standardiserad Europeisk Konsumentinformation

1. 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare AfterPay (registrerad bifirma till Arvato Finance AB)
Organisationsnummer 556495-1704
Adress Box 1143
432 15 Varberg
Webbadress www.afterpay.se

2. 1. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Löpande kredit; annuitetslån.
Det sammanlagda kreditbeloppet Det högsta kreditbeloppet uppgår i normalfallet till 10 000 kronor.
Villkor för utnyttjandet Krediten görs tillgänglig vid ingående av avtal om delbetalning och nyttjas till betalning av inköpta varor enligt avtal.
Kreditavtalets löptid Kreditavtalet gäller till dess krediten är återbetald.
AfterPay Konto: Vid en kredit om 5 000 kr som avbetalas på 12 månader kan betalning erläggas med 495 kr i 11 månader och 494 kr sista månaden.
Avbetalningar och i vilken ordning dessa avräknas AfterPay Delbetalning: Vid en utnyttjad kredit om 5 000 kr som delbetalas på 12 månader skall betalningar erläggas med 471 kr i 11 månader och 462 kr sista månaden.
Avräkning sker enligt följande ordning: 1. Avgifter 2. Ränta 3. Kapital
Det totala belopp du skall betala vid AfterPay Konto Vid lån om 10 000 kr och 12 månaders avbetalning blir det totala belopp Du skall betala 11 435 kr.
Vid lån om 5 000 kr och 12 månaders avbetalning blir det totala belopp Du skall betala 5 892 kr.
Vid lån om 1000 kr och 6 månaders avbetalning blir det totala belopp Du skall betala 1 232 kr.
Det totala belopp du skall betala vid AfterPay Delbetalning Vid lån om 10 000 kr och 12 månaders avbetalning blir det totala belopp Du skall betala 11 090 kr.
Vid lån om 5 000 kr och 12 månaders avbetalning blir det totala belopp Du skall betala 5 817 kr.
Vid lån om 1000 kr och 6 månaders avbetalning blir det totala belopp Du skall betala 1 369 kr.
Varans/tjänstens namn och kontantpris I enlighet med det för kreditavtalet bakomliggande köpet vilket framgår av fakturan.

3. 1. Kreditkostnader

Kreditränta AfterPay Konto:
Kreditränta för konto utgår med 19,5 % av kreditbeloppet per år.
AfterPay Delbetalning:
Kreditränta för 12 månaders eller längre delbetalning utgår med 9,95 % av kreditbeloppet per år. Vid vald 3 eller 6 månaders delbetalning utgår ingen kreditränta (räntefritt).
AfterPay kan, vid oförutsebara händelser, komma att justera krediträntan för konto och delbetalningslösningarna uppåt eller nedåt. En sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade upplåningskostnader.
Effektiv årsränta AfterPay Konto Vid lån om 10 000 kr med 12 stycken månadsinbetalningar kommer, med en aviavgift om 29 kr, din effektiva årsränta att uppgå till 28,72 %.
Vid lån om 5 000 kr med 12 st. månadsvisa inbetalningar kommer, med en aviavgift om 29 kr, din effektiva årsränta att uppgå till 36,39 %.
Vid lån om 1000 kr med 6 st. månadsinbetalningar kommer, med en aviavgift om 29 kr, din effektiva årsränta att uppgå till 108,12 %.
Effektiv årsränta AfterPay Delbetalning Vid lån om 10 000 kr med 12 månadsvisa delbetalningar kommer, med en aviavgift om 29 kr, din effektiva årsränta att uppgå till 21,85 %.
Vid lån om 5 000 kr med 12 månadsvisa delbetalningar kommer, med en aviavgift om 29 kr, din effektiva årsränta att uppgå till 34,51 %.
Vid lån om 1000 kr med 6 månadsvisa delbetalningar kommer, med en aviavgift om 29 kr, din effektiva årsränta att uppgå till 288,62 %
Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet? Det finns inga krav på att teckna försäkring eller annan tilläggstjänst för att få ingå kreditavtalet.
Krav på någon annan tilläggstjänst?
Kostnader för krediten Du betalar en kostnad vid kreditavtalets ingående som skall täcka AfterPays kostnader för upprättande av krediten. Denna avgift benämns ”Uppläggningskostnad” och utgår med upp till 295 kr för AfterPay Delbetalning. Ingen uppläggningsavgift utgår för AfterPay Konto. En aviavgift om 29 kr tas ut för konto- och delbetalningsalternativet.
Kostnader i samband med försenade betalningar Vid försenade betalningar debiteras Du en dröjsmålsavgift om 80 kr. Om AfterPay skickat en skriftlig påminnelse debiteras Du dessutom en påminnelseavgift om f.n. 60 kr. Dröjsmålsränta tillkommer med 19,5 % per år. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma för det fall ärendet överlämnas till inkasso.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks genom att meddela AfterPay och ange att Du ångrat dig. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som uppkommit under tiden Du innehaft krediten.
Förtidslösen av hela eller delar av krediten Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst via telefon 0340-59 61 01 eller e-post kundservice@afterpay.se för besked om exakt vilket belopp Du ska betala för att avsluta krediten.
Sökning i en databas Kreditbedömning görs genom kontroll i AfterPays interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om AfterPay genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer Du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformation och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.
Rätt till avtalsutkast Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast. Kontakta i så fall kundtjänst på 0340-59 61 01.

5. 1. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering AfterPay är registrerat hos Bolagsverket (organisationsnummer: 556495-1704)
Tillsynsmyndighet Konsumentverket
Postadress: Box 48 651 02 Karlstad
Finansinspektionen
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Ångerrätt Avtalet kan frånträdas genom att ett meddelande lämnas eller sänds till AfterPay inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Vid underlåtenhet att på sätt som här angetts frånträda avtalet blir Du bunden till avtalet och dess villkor.
Språk Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.
Förekomst av och tillgång till mekanism för klagomål och prövning utanför domstol. Vid klagomål kontaktar Du AfterPay på nedanstående adress:
AfterPay
Klagoma_lsansvarig
Box 1143
432 15 Varberg
YDu kan även vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden ARN Box 174 101 23 Stockholm
Tel: +46 (0)8-508 860 00, email: arn@arn.se
Tillämplig lagstiftning Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens (2010:1846) tillämpningsområde. Har avtalet träffats via distans är även Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) tillämplig. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol.