Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens identitet och kontaktinformation

Kreditgivare Riverty (bifirma till Riverty Finland Oy)
FO-nummer 1730113-3
Adress Kaisaniemigatan 13 A,
00100 Helsingfors
Telefonnummer +358 20 7229 462
E-postadress asiakaspalvelu@riverty.fi
Webbadress www.afterpay.fi

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Riverty Flex, fortlöpande nyttighetsbunden konsumtionskredit.

Riverty Delbetalning, nyttighetsbunden engångskredit.
Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta är den kreditlimit eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
Riverty Flex har en kreditlimit på 1 000 euro.

Riverty Delbetalning har ett kreditbelopp på 50–1 500 euro, vilket motsvarar priset på de köpta varorna eller tjänsterna.
Villkor för uttag

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.
Krediten kan utnyttjas för delbetalning av varor och tjänster som köpts av försäljare som samarbetar med Riverty i nätbutik eller fysiska butiker. Krediten kan inte användas för uttag av kontanter.
Kreditavtalets löptid Riverty Flex:
Kreditavtalet gäller tills vidare.
Riverty Delbetalning:
Kreditavtalet är tidsbegränsat. Kreditavtalets giltighetstid beror på valda månadsrater och är 3, 6, 12, 24 eller 36 månader.
Avbetalningar och i förekommande fall i vilken ordning dessa ska fördelas Följande ska betalas:

Riverty Flex:
Krediten betalas i månatliga rater. Varje månad betalas åtminstone en minimirat, som består av amortering, låneränta och kontoskötselavgift. Minsta belopp att betala varje månad fastställs på basis av det sammanlagda obetalade kreditbeloppet enligt nedanstående tabell:

Obetalt saldo Minsta belopp att betala
50 euro–100 euro 10 euro
101 euro–150 euro 15 euro
151 euro–200 euro 20 euro
201 euro–250 euro 25 euro
251 euro–300 euro 30 euro
301 euro–350 euro 35 euro
osv.  


Riverty Delbetalning:
Kredit, debiterad låneränta och kontoskötselavgift betalas som fasta månadsrater under kreditavtalets giltighetstid.

Exempel:
Om kreditbeloppet är 1 000 euro och avtalet löper på 12 månader, är betalningsraten 95,30 euro i månaden.
Totalt belopp att betala

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.
Riverty Flex:
Det totala belopp du ska betala beror på hur du utnyttjar krediten i förhållande till det utnyttjade kreditbeloppet och hur mycket du betalar per månad.

Exempel:
Om den utnyttjade krediten är 1 000 euro, som betalas tillbaka på 12 månader i lika stora månadsrater, är det totala belopp du ska betala 1 143,55 euro, varav 143,55 euro är kreditkostnader.

Riverty Delbetalning:
Om den utnyttjade krediten är 1 500 euro, som betalas tillbaka på 12 månader i lika stora månadsrater, är det totala belopp du ska betala 1 697,92 euro, varav 197,92 euro är kreditkostnader.

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för avtalet Fast årsränta är 19,5 %.
Krediträntan beräknas per dag och debiteras en gång i månaden.
Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
Exempel som gäller Riverty Flex:

Den effektiva räntan på en kredit på 1 000,00 euro (kreditlimit) är 28,73 %. Beräkningen av den effektiva räntan baseras på antagandet att hela krediten enligt beviljad kreditlimit utnyttjas omedelbart och att hela krediten återbetalas på 12 månader och att återbetalningen görs i lika stora delar, vari ingår kreditränta (19,5 %) och kontoskötselavgift (2,90 euro/mån).

Exempel som gäller Riverty Delbetalning:

Den effektiva räntan beror på kreditbeloppet och den valda löptiden för avtalet. Om kreditbeloppet är 1 000 euro och avtalet löper på 12 månader, är den effektiva räntan 28,73 %. Beräkningen av den effektiva räntan baseras på antagandet att hela krediten återbetalas i 12 fasta rater, vari ingår kreditränta (19,5 %) och kontoskötselavgift (2,90 euro i månaden).
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om  
- en försäkring som säkerhet för krediten Nej
- någon annan kompletterande tjänst Nej
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den verkliga årsräntan.  
Övriga kostnader  
Alla övriga kostnader för kreditavtalet Riverty Flex:
Kontoskötselavgift: 2,90 euro i månaden.

Riverty Delbetalning:
Om avtalets löptid är 3 eller 6 månader: Startavgift: 5 euro. Ingen kontoskötselavgift.

Om avtalets löptid är 12, 24 eller 36 månader: Kontoskötselavgift: 2,90 euro i månaden. Ingen startavgift.
Villkor för att ändra de ovannämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Riverty har rätt att ändra avgifter som debiteras med stöd av kreditavtalet, om Rivertys egna kostnader stiger till följd av ändrad lagstiftning eller annan händelse som är oberoende av Riverty. Höjningen av avgifterna ska motsvara den verkliga ökningen av Rivertys kostnader för kredithanteringen. Kunden ska meddelas höjningen minst två (2) månader innan höjningen träder i kraft. Om kunden inte godkänner ändringarna har kunden rätt att säga upp kreditavtalet. Uppsägningen gäller från och med den dag ändringarna skulle ha trätt ikraft.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit
När Riverty har låtit kredit som rör Riverty Flex och Riverty Delbetalning förfalla till betalning i sin helhet, är kunden vid försenad betalning skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsränta ska betalas på samma grund som före förfallodatum (19,5 %) under 180 dagar från det att krediten förfallit till betalning. Om domstol meddelar beslut i ärende angående krediten före utgången av ovannämnda 180 dagar ska ränta betalas på samma grund som före förfallodatum, fram till domslutet. Vid försenad betalning skickar Riverty en betalningspåminnelse, som debiteras med fem (5) euro för varje påminnelse.

Om betalning inte erlagts efter att hela krediten förfallit till betalning, går fordran till indrivning. Vid indrivning av krediten kan det uppstå tilläggskostnader enligt lagen om indrivning av fordringar.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Ja
Förtida återbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Ja. Du kan när som helst betala tillbaka hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnader.
Sökning i databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Ja. Du får information kostnadsfritt om din kreditansökan avvisas på grund av en sökning i en databas.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. Ja

5. Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster

a) beträffande kreditgivaren  
Registrering Riverty Finland Oy är registrerat i Finlands handelsregister med FO-nummer 1730113-3. Riverty är bifirma till Riverty Finland Oy.
Berörd tillsynsmyndighet Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Konkurrens- och konsumentverket samt konsumentombudsmannen.
b) beträffande kreditavtalet  
Ångerrätt Du har rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela Riverty om detta inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts. Ångeranmälan ska göras skriftligt och skickas med post eller e-post till den adress som anges i punkt 1. Ångeranmälan ska vara daterad och underskriven och ska innehålla åtminstone namn och personbeteckning samt kundnummer enligt fakturan.

Som ersättning för att du frånträder kreditavtalet förbehåller sig Riverty rätten att ta ut låneränta för den tid du har haft tillgång till krediten. Låneräntan är 0,05 % per dag till dess lånet är återbetalt. Dessutom förbehåller sig Riverty rätten att debitera kunden för avgifter som Riverty själv har betalat till myndigheter efter att kreditavtalet ingåtts, om dessa betalningar inte återbetalas när avtalet frånträds.

Återbetalning av krediten samt ovanstående ersättningar ska betalas omedelbart och senast 30 dagar efter att ångeranmälan skickats.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol På avtalet tillämpas Finlands lag.

Varje tvist som uppstår på grund av detta kreditavtal avgörs vid behörig domstol på din hemort. Om du inte har hemvist i Finland avgörs tvisten vid Helsingfors tingsrätt.
Språkordning Information och avtalsvillkor avfattas på finska språket. Kommunikation under kreditavtalets löptid sker på finska språket.
c) beträffande prövning  
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Du kan överlämna tvister angående kreditavtalet till konsumenttvistenämnden för avgörande.
  Konsumenttvistenämnden
PB 306, 00531 Helsingfors
tfn +358 29 566 5200
E-post: kril@oikeus.fi
https://www.kuluttajariita.fi/
  Innan du överlämnar ditt ärende till behandling i Konsumenttvistenämnden ska du kontakta den lokala konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).