STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION

Kreditgiverens navn og kontaktopplysninger

Kredittyter arvato Finance AS - www.arvato.no
Org.nr. 994 210 130
Kontor: Kongens gate 6
Post: Postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo
Mail: kundeservice@afterpay.no
Telefon: 22 87 89 30

Beskrivelse av kredittproduktets viktigste egenskaper

Type kreditt Riverty Konto er en kontokreditt som kan benyttes ved betaling i nettbutikker som tilbyr Riverty konto som betalingsalternativ.
Samlet kredittbeløp og vilkår for utnyttelse av kreditten NOK ,-.
Riverty konto kan benyttes innenfor den til enhver tid innvilgede kredittgrense.Kredittgrensen kan utvides etter forespørsel. En ny kredittvurdering foretas før eventuelt utvidet kredittramme utvides.
Kredittavtalens varighet Tidsubegrenset
Avdrag og rekkefølgen avdragene blir fordelt Avdrag: Minimumsbetaling er 10% av totalbeløpet., minimum 100 NOK
Termin: 30 dager
Inndekningsrekkefølge: Avgifter, rente, saldo. Inndekningsrekkefølgen er fast, og forutgående poster må dekkes til kr. 0,- før etterfølgende post blir dekket.
Det samlede beløp som skal betales Samlet beløp vil følge av kontofaktura, og vil avhenge av benyttet kreditt og hvordan kunde velger å delbetale.

Kredittens kostnader

Lånerenten og kostnader.

Effektiv rente
Dette er de samlede kredittkostnadene uttrykt som en årlig prosentandel av det samlede kredittbeløp.
Riverty konto (valgfrie nedbetalingsbeløp/minimum 10%/100 NOK):
Oppstartsavgift 0 NOK
Månedsavgift 45 NOK
Årlig rente 19,5 %

Effektiv rente (representativt eksempel):
5000 NOK, nedbetalt over 9 måneder:
Effektiv rente: 45,09% pr. år.
Samlet kredittkostnaden: 820 NOK.
Forsikringspolise/tilleggstjenester Det er ikke obligatorisk å tegne forsikringspolise eller inngå annen kontrakt om tilleggstjenester for å oppnå kreditten.
Endring av renter og kostnader arvato kan velge å justere renten opp eller ned ved endringer i det generelle rentenivået, eller som følge av endrede rammebetingelser, se del 2 pkt.3. Endring av rentesats og gebyrer eller andre kredittkostnader settes i verk tidligst 6 uker etter at arvato har sendt skriftlig varsel, jf Finansavtalelovens § 50
Kostnader ved for sen eller uteblitt betaling Det vil påløpe forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven ved for sen betaling. Ved kreditt med lånerenten vil denne lånerenten benyttes istedenfor forsinkelsesrentesatsen.
Ved purring og inkassovarsel vil det kunne påløpe et gebyr i henhold til inkassoforskriften på 1/10 Inkassosats.
Dersom et inkassobyrå overtar inndrivingen av kravet kan det medføre ytterligere kostnader i form av inkassosalærer, jf inkassoforskriften. Eventuell tvangsinndriving kan medføre ytterligere gebyrer og gjøre det vanskelig å oppnå kreditt.

Andre viktige rettslige aspekter

Angrerett Du har rett til å gå fra kredittavtalen innenfor et tidsrom på 14 dager. Det koster deg ingen ting utover den renten som allerede har påløpt for den tiden kreditten er benyttet.
Tilbakebetaling før tiden Du kan når som helst tilbakebetale kreditten helt eller delvis uten ekstra kostnader ut over det som allerede har påløpt.
Informasjonssøk i database Kredittvurdering gjøres via kontroll i arvato sine interne registre, og/ eller gjennom kontroll i eksternt kredittopplysningsselskap. Dersom arvato gjennomfører kredittkontrollen ved hjelp av eksternt kredittopplysningsselskap vil du få informasjon om hvilket selskap som har gitt informasjonen, og hvilken kredittinformasjon som er levert. Dette gjelder uansett om det gis kreditt eller ikke.
Rett til et utkast av kredittavtalen Du har på anmodning og uten omkostninger rett til å få et eksemplar av utkastet til kredittavtalen.

Tilleggsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester

Registrering Riverty Norway AS er registrert i Brønnøysundregistrene –Org.nr.994 210 130
Vedrørende klageadgang Ved klage kontakt arvato på adressen:
arvato Finance AS
Kundeservice
Postboks 154 Furuset
1001 Oslo
Ønsker du å gå videre med klagen, kan du ta kontakt med
Finansklagenemnda Bank, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.
Tilsynsmyndighet Kredittgiver er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum,0107 Oslo.
Forbrukerombudet fører tilsyn med at bestemmelsene om kreditt i Finansavtalelovens Kap. 3 blir overholdt.
Språk Avtalevilkår og annen relevant informasjon finnes på norsk.
Gjeldende lovgivning Norsk lov gjelder for tolkning av kredittavtalen.