Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja AfterPay (Gothia Oy:n aputoiminimi)
Y-tunnus 1730113-3
Osoite Kaisaniemenkatu 13 A,
00101 HELSINKI
Puhelinnumero +358 20 7229 462
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@afterpay.fi
Internetosoite www.afterpay.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi AfterPay Flex, jatkuva hyödykesidonnainen kulutusluotto.

AfterPay Osamaksu, hyödykesidonnainen kertaluotto.
Luoton kokonaismäärä

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
AfterPay Flexin luottoraja on 1.000 euroa.

AfterPay Osamaksun luoton määrä on tavallisesti 50 – 1.500 euroa, joka vastaa ostettujen tavaroiden tai palvelujen hintaa.
Nostoa koskevat ehdot

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luottoa voidaan käyttää AfterPayn kanssa yhteistyötä tekevien myyjien verkkokaupasta tai myymälöistä ostettujen tavaroiden ja palveluiden maksamiseen osissa. Luottoa ei voi käyttää käteisen nostamiseen.
Luottosopimuksen voimassaoloaika AfterPay Flex:
Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

AfterPay Osamaksu:
Luottosopimus on määräaikainen. Luottosopimuksen voimassaoloaika riippuu valituista kuukausieristä ja on 3, 6, 12, 24 tai 36 kuukautta.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen Maksettavananne on seuraavaa:

AfterPay Flex:
Luotto maksetaan kuukausierissä. Joka kuukausi maksetaan ainakin vähimmäiserä, joka muodostuu lyhennyksestä, lainakorosta ja tilinhoitopalkkiosta. Maksettava vähimmäismäärä määräytyy luoton maksamattoman kokonaismäärän perusteella alla olevan taulukon mukaisesti:

Maksamaton saldo Maksettava vähimmäismäärä
50 € – 100 € 10 €
101 € – 150 € 15 €
151 € – 200 € 20 €
201 € – 250 € 25 €
251 € – 300 € 30 €
301 € – 350 € 35 €
jne.


AfterPay Osamaksu:
Luotto, veloitettu lainakorko ja tilinhoitopalkkio maksetaan kiinteinä kuukausierinä luottosopimuksen voimassaoloaikana.

Esimerkki:
Jos luottomäärä on 1.000 euroa ja sopimuskausi 12 kuukautta, maksuerä on 95,30 euroa kuukaudessa.
Maksettava kokonaismäärä

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
AfterPay Flex:
Maksettava kokonaismäärä riippuu siitä, miten käytätte luottoa suhteessa käytetyn luoton määrään ja siihen, miten paljon maksatte kuukausittain.

Esimerkki:
Jos käytetty luotto on 1.000 euroa, joka maksetaan takaisin 12 kuukauden aikana samansuuruisina kuukausierinä, maksettava kokonaismäärä on 1.143,55 euroa, josta 143,55 euroa on luottokustannuksia.

AfterPay Osamaksu:
Jos käytetty luotto on 1.500 euroa, joka maksetaan takaisin 12 kuukauden aikana samansuuruisina kuukausierinä, maksettava kokonaismäärä on 1.697,92 euroa, josta 197,92 euroa on luottokustannuksia.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset korot Kiinteä vuosikorko on 19,5 %. Lainakorko lasketaan päiväkohtaisesti ja veloitetaan kerran kuussa.
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
AfterPay Flexiä koskeva esimerkki:

Todellinen vuosikorko 1.000,00 euron suuruisesta luotosta (luottoraja) on 28,73 %. Todellisen vuosikoron laskeminen perustuu olettamalle, että koko myönnetyn luottorajan mukainen luoton määrä käytetään välittömästi ja että koko luotto maksetaan takaisin 12 kuukaudessa ja että takaisinmaksu tapahtuu yhtä suurina osina, joihin sisältyy lainakorko (19,5 %) ja tilinhoitopalkkio (2,90 euroa/kk).

AfterPay Osamaksua: koskeva esimerkki:
Todellinen vuosikorko riippuu luoton määrästä ja valitun sopimuskauden pituudesta. Jos luoton määrä on 1.000 euroa ja sopimuksen kesto 12 kuukautta, todellinen vuosikorko on 28,73 %. Todellisen vuosikoron laskeminen perustuu olettamalle, että koko luotto maksetaan takaisin 12 kiinteässä erässä, joihin sisältyy lainakorko (19,5 %) ja tilinhoitopalkkio (2,90 euroa kuussa).
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
- luoton vakuudeksi vakuutus Ei
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus Ei
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.
Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset AfterPay Flex:
Tilinhoitopalkkio: 2,90 euroa kuussa.

AfterPay Osamaksu:
Jos sopimuskauden pituus on 3 tai 6 kuukautta: Aloitusmaksu: 5 euroa. Ei tilinhoitopalkkiota.

Jos sopimuskauden pituus on 12, 24 tai 36 kuukautta: Tilinhoitopalkkio: 2,90 euroa kuussa. Ei aloitusmaksua.
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa AfterPayllä on oikeus muuttaa luottosopimuksen nojalla veloitettavia palkkioita, jos AfterPayn omat kustannukset nousevat lainsäädännön muutosten tai muun AfterPaystä riippumattoman tapahtuman seurauksena. Palkkioiden korotuksen on vastattava AfterPaylle koituvien luottohallintaan liittyvien kustannusten todellista nousua. Asiakkaalle ilmoitetaan korotuksesta vähintään kaksi (2) kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Jos asiakas ei hyväksy muutoksia, asiakkaalla on oikeus irtisanoa luottosopimus. Irtisanominen on voimassa siitä päivästä, jona muutosten olisi ollut määrä astua voimaan.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua
AfterPayn eräännytettyä AfterPay Flexiä ja AfterPay Osamaksua koskeva luotto kokonaisuudessaan, asiakas on maksun viivästyessä velvollinen maksamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorkoa on maksettava samalla perusteella kuin ennen eräpäivää (19,5 %) 180 päivän ajalta luoton eräännyttämisestä. Jos tuomioistuin antaa ratkaisun luottoa koskevassa asiassa ennen yllä mainitun 180 päivän päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, tuomion antamiseen asti. Kun maksu viivästyy, AfterPay lähettää maksumuistutuksen, josta veloitetaan viiden (5) euron maksu kultakin muistutukselta.

Jos maksua ei ole suoritettu koko luoton eräännyttämisen jälkeen, saatava siirretään perintään. Luoton perinnässä saattaa syntyä lisäkustannuksia saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän kuluessa.
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä. Voitte milloin tahansa maksaa luoton ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain ilman lisäkuluja.
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Kyllä. Saatte tiedon maksutta, jos luottohakemuksenne on hylätty tietokantaan tehdyn haun perusteella.
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta kanssanne.
Kyllä.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta
Rekisteröinti Gothia Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin y-tunnuksella 1730113-3. AfterPay on Gothia Oy:n aputoiminimi.
Valvova viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä kuluttaja-asiamies.
b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä AfterPaylle 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä joko postitse tai sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Peruuttamisilmoitus on päivättävä ja allekirjoitettava, ja siinä on oltava vähintään nimi, henkilötunnus sekä laskussa näkyvä asiakasnumero.

Korvauksena luottosopimuksen peruuttamisesta AfterPay pidättää oikeuden periä lainakorkoa ajalta, jolloin luotto on ollut teidän käytettävissä. Lainakorko on 0,05 % päivältä siihen asti, kunnes luotto on maksettu takaisin. Lisäksi AfterPay pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta maksun, jonka AfterPay on itse suorittanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen jälkeen, mikäli näitä maksuja ei palauteta peruuttamistapauksissa.

Luoton takaisinmaksu sekä yllämainitut korvaukset on maksettava viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mitkä tahansa tästä luottosopimuksesta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan kotipaikkanne mukaisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos teillä ei ole kotipaikkaa Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt Tiedot ja sopimusehdot toimitetaan suomen kielellä. Luottosopimuksen aikana viestinnässä käytetään suomen kieltä.
c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Voitte saattaa luottosopimusta koskevat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunta
PL 306, 00531 Helsinki
puh. +358 29 566 5200
Sähköposti: kril@oikeus.fi
https://www.kuluttajariita.fi/


Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, teidän tulee ottaa yhteys paikalliseen kuluttajaneuvojaan ( www.kuluttajaneuvonta.fi)