Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja Gothia Oy/AfterPay
y-tunnus 1730113-3
Osoite PL 414
00101 HELSINKI
Verkkosivut www.afterpay.fi

2. Luottoon liittyvät tiedot

Luottotyyppi Maksuajan muodossa annettava hyödykesidonnainen kulutusluotto
Luoton kokonaismäärä Luotto vastaa kulloinkin ostettujen hyödykkeiden jäljellä olevaa yhteismäärää
Luoton nostoa koskevat ehdot Luotto ei ole nostettavissa rahana, vaan se annetaan maksuajan pidennyksen muodossa
Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa kunnes saatava on kokonaan maksettu.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen Maksettavana on seuraavaa: Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, pääoman lyhennyksen ja luotonhoitomaksun. Vähimmäiserä määräytyy luoton avoimen kokonaissaldon perusteella.
Maksettava kokonaismäärä Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisesti luottoonne liittyviä muita kustannuksia. Luoton kokonaismäärä riippuu luottosopimuksen voimassaoloajasta, luoton käytöstä ja sen takaisinmaksusta. Arvioitu maksettavaksi tulevan luoton kokonaismäärä esimerkiksi 1 000,00 euron luotolle, on 1 143,55 euroa olettaen, että luottoaika on yksi vuosi ja luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä eränä kuukauden välein.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko Lainan nimellinen vuosikorko on 19,5 %.
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
Todellinen vuosikorko Todellinen vuosikorko on riippuvainen kulloisestakin AfterPay–luoton avoimen kokonaissaldon määrästä. Todellisen vuosikoron laskennassa on huomioitu lyhennykset, asiakkaan maksettavaksi tulevat luottokustannukset, eli luotolle maksettava korko ja kuukausittainen luotonhoitomaksu (2,90 €):
Esim. Jos maksuaika on 12 kuukautta, 1 000,00 euron luoton todellinen vuosikorko on 28,73 %. Tällöin maksettava kokonaismäärä on 1 143,55 euroa, josta luottokustannusten osuus on 143,55 euroa.
Esim. Jos maksuaika on 12 kuukautta, 500,00 euron luoton todellinen vuosikorko on 36,41 %. Tällöin maksettava kokonaismäärä on 589,18 euroa, josta luottokustannusten osuus on 89,18 euroa.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava vakuutus? Ei
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus? Ei
Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset Lainanhoitomaksu 2,90 euroa/kk
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut Maksun viivästyessä sinulta veloitetaan viivästyneelle määrälle sopimuksen mukaista korkoa eräpäivästä maksupäivään sekä maksumuistutusmaksu, joka on 5,00 € per muistutus.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus Sinulla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu Sinulla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Haku tietokannasta Sinulla on oikeus vaatia maksutta Luotonantajalta tieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Oikeus saada luottosopimusluonnos Sinulla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta kanssasi.

5. Lisätietoja rahoituspalveluiden etämyyntiä koskien

Rekisteröinti Gothia Oy/AfterPay on merkitty kaupparekisteriin y-tunnuksella 1730113-3
Valvova viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sovellettava laki Suomen laki
Peruuttamisoikeuden käyttö Sinulla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla AfterPay asiakaspalveluun kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun olette maksanut luoton ensimmäisen maksuerän ja saanut luottosopimuksen ehdot. Jos et käytä peruuttamisoikeutta, sopimus astuu sitovasti voimaan. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Peruuttamisilmoitus on päivättävä ja allekirjoitettava, ja sen tulee sisältää ainakin nimi ja henkilötunnus sekä laskuun merkitty asiakasnumero.
AfterPaylla on oikeus periä sinulta luoton korko ajalta, jolloin luotto on ollut käytettävissänne, korvauksena luottosopimuksen peruuttamisesta. Jos AfterPay on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, AfterPaylla on oikeus saada sinulta korvaus myös näistä maksuista. Luottosopimuksen nojalla saatujen varojen palauttaminen ja korvausten suorittaminen tulee tehdä viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Muussa tapauksessa luottosopimuksen peruuttaminen raukeaa.
Peruuttamisoikeutta ei ole, jos etäviestintä käyttäen tapahtuva asiointi liittyy olemassa olevaan sopimukseen, jos sopimus täytetään asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä, tai jos asiointi liittyy sopimusmuutoksiin.
Erimielisyyksien ratkaiseminen Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan luotonmyöntäjän kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Jollei luotonmyöntäjällä ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Luotonsaajalla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakuntaan.
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyn olemassaolo Voit viedä luottosopimusta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakuntaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaa (www.kuluttajaneuvonta.fi).