Riverty Privacy Statement

Laatste Versie 17.10.2022

Version 1.5

1. Over dit Privacy Statement

De bescherming van jouw privacy is voor ons van het allergrootste belang. Dit Statement legt uit welke persoonlijke informatie wij van je verzamelen en verwerken wanneer jegebruik maakt van onze diensten en producten (de "Diensten") en klant bij ons wordt. Je maakt bijvoorbeeld gebruik van onze Diensten wanneer je betaalt met een van onze Riverty betaalmethoden of contact met ons opneemt in verband met de verwerking van betalingen. Het informeert je ook over jouw gegevensbeschermingsrechten en legt uit hoe je deze kunt uitoefenen.

Op het gebruik van onze website, het Riverty webportaal ("MyRiverty") en onze mobiele applicatie (de "Riverty App") zijn specifieke privacyverklaringen van toepassing, die aan je zullen worden getoond wanneer je de website, het webportaal of de Riverty App gebruikt.

2. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Onze diensten, bijv. het gebruik van een van onze Riverty-betaalmethoden, worden je aangeboden door Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Germany  (hierna: " Riverty", "wij", "ons"). Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in de zin van EU-verordening 2016/679 (de "AVG") zijn wij verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens die wij van je verzamelen in het kader van onze diensten en voor de naleving van de wet.

3. Welke persoonlijke informatie over je verwerken wij?

3.1 Informatie die je met ons deelt

Je verstrekt ons persoonlijke informatie wanneer je een van onze diensten gebruikt, bijv. het betalen van een bestelling op de website van een handelaar met behulp van een van de betaalmethoden van Riverty of contact met ons opneemt. Afhankelijk van welke van onze diensten je gebruikt, kan het gaan om de volgende informatie:

3.2 Gegevens die door ons worden verzameld wanneer je gebruik maakt van onze diensten

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten (zoals wanneer je een bestelling plaatst op de website van een handelaar en ervoor kiest een van onze Riverty betaalmethoden te gebruiken) of contact met ons opneemt als onderdeel van het betalingsproces, verzamelen wij de volgende informatie over je (rechtstreeks van je of via derden, zoals kredietinformatiebureaus en handelaren):

Indien je toestemming hebt gegeven voor maatregelen ter bescherming tegen fraude en voor het opsporen van misbruik (zie clausule [4.1.2]), dan verzamelen wij de volgende aanvullende gegevens (de "Toegangsgegevens") wanneer je de website van de handelaar bezoekt:

De informatie die je met ons deelt, evenals de informatie die wij verzamelen over goederen/diensten, de Historische Informatie, jouw  financiële informatie en de informatie over de interacties tussen je en de handelaren zijn nodig om je te voorzien van onze diensten. De andere informatie die wij verzamelen, zoals de informatie over de interacties tussen je en ons, is nodig voor de hieronder genoemde doeleinden.

4. Voor welke doeleinden worden jouw gegevens gebruikt? 5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Bovendien kunt je in het overzicht zien hoe lang jouw gegevens in elk geval worden bewaard.

Gebied Doel Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Geautomatiseerd besluit op grond van artikel 22 AVG Bewaartermijn
Identificatie, risico- en fraudebeheer Om te beoordelen of wij je onze Riverty betaalmethoden kunnen aanbieden Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). Bescherming van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Aangezien wij de vorderingen van de handelaar kopen, hebben wij er een legitiem belang bij om onszelf te beschermen tegen verliezen als gevolg van een gebrek aan solvabiliteit of als gevolg van fraude. Nee 3 jaar
om je uniek te kunnen identificeren Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), AVG) Nee 3 jaar
om in staat te zijn een passend risicobeheer uit te voeren of fraude te voorkomen Behartiging van legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f) AVG). Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin ons te beschermen tegen solvabiliteits- en fraudeverliezen als gevolg van het feit dat wij de vorderingen van de handelaar kopen. Toestemming, indien vereist door de toepasselijke wetgeving (artikel 6, lid 1, onder a), AVG) Nee 3 jaar
informatie te kunnen verkrijgen van kredietagentschappen voor de beoordeling van de kredietwaardigheid Behartiging van gerechtvaardigde belangen (Arti-kel 6 lid 1(f) AVG). Wij hebben het rechtmatige belang om ook externe gegevens in aanmerking te nemen bij de beslissing om onze Riverty-betaalmethoden al dan niet toe te staan, indien interne gegevens alleen niet volstaan om een beoordeling van het kredietrisico te maken. Nee 3 jaar
om misbruik van het gebruik van een van onze Riverty-betaalmethoden te kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door verbetering van kredietrisico- en fraudemodellen). Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG). Behartiging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG). Ons gerechtvaardigd belang is om ons te beschermen tegen solvabiliteits- en fraudeverliezen als gevolg van het feit dat wij de vorderingen van de mer-chant kopen. Nee 3 jaar
Betalingsadministratie en klantenbeheer om jouw betalingen te kunnen beheren en met je te communiceren. Nakoming van een contractuele verplichting (artikel 6, lid 1, onder b), AVG). Nee 10 jaar
om de diensten te kunnen beheren en verbeteren. Behartiging van legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG). Ons gerechtvaardigd belang is om onze diensten en operaties verder te verbeteren om de communicatie met de klant te optimaliseren en zo onnodige kosten te verminderen. Nee 10 jaar
Naleving van wettelijke vereisten te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten, zoals de anti-witwas- en boekhoudwetgeving en de wettelijke kapitaaltoereikendheidseisen. Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), AVG) Nee 10 jaar
Reclame en individuele aanbiedingen om je te voorzien van reclame en aanbiedingen met betrekking tot onze diensten per post, e-mail, MMS, SMS of via de Riverty App. Behartiging van legitieme belangen (art. 6. Par. 1 f) AVG) en, in het geval van e-mail, SMS en MMS, aanvullend art. 7 par. 3 UWG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin je aanbiedingen en reclame te doen. Nee Zolang er een actieve zakenrelatie bestaat en er geen gerechtvaardigd bezwaar is gemaakt
Testen en ontwikkeling Zorgen voor functionaliteit en ontwikkeling van de dienst en risicobeperkende maatregelen. Bescherming van legitieme belangen (Artikel 6. Lid 1 f) GDPR). Ons gerechtvaardigd belang ligt in het kunnen waarborgen dat onze diensten worden geleverd zoals bedoeld. We hebben ook een legitiem belang om onze diensten te ontwikkelen volgens de eisen van de markt en om onszelf te beschermen tegen verlies. Om dit te verkrijgen zijn tests nodig. Nee Zo lang als nodig is voor voldoende uitvoering van de tests en de ontwikkeling, maar de maximale duur van de opslag is 3 jaar vanaf het begin van het test- en ontwikkelingsproject.

Voor meer informatie over de hierboven opgesomde doeleinden van gegevensverwerking, zie de onderstaande onderdelen.

4.1 Identificatie, risico- en fraudebeheer

In het kader van het bestelproces op de website van een handelaar gebruiken wij jouw contactgegevens, informatie over goederen/diensten, financiële informatie en, indien beschikbaar, historische informatie en, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, jouw toegangsgegevens in het belang van een doeltreffende preventie van misbruik, kredietcontrole en controle van betaalmethoden (beslissing of aan de betrokken gebruiker een Riverty-betaalmethode zal worden aangeboden) als volgt:

4.1.1 In het kader van de afweging van belangen (artikel 6 I f AVG)

Zodra je een van onze betaalmethoden hebt geselecteerd als onderdeel van het bestelproces op de website van mer chant, stuurt de handelaar ons jouw contactgegevens (naam, adres, geboortedatum (indien nodig), e-mailadres) en informatie over goederen/diensten, zodat wij kunnen beslissen of wij je deze betaalmethode kunnen aanbieden (passieve controle van de betaalmethode).

Daartoe sturen wij jouw naam, adres en eventueel jouw geboortedatum voor de uit te voeren kredietcontrole naar Experian Nederland B.V.,Verheeskade25, 2521 BP Den Haag (hierna te noemen " Experian"), voor de uit te voeren kredietcontrole. Experian stelt op basis van onder meer adresgegevens en betalingservaringen uit het verleden een prognose op van de betalingskansen (score), met name op basis van mathematisch-statistische processen (in het bijzonder logische regressie en vergelijkingen met groepen personen met soortgelijk betalingsgedrag in het verleden), en verstrekt deze score aan ons. Op basis van de informatie over goederen/diensten, de door Experian verstrekte score, jouw contactgegevens (naam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) en de informatie die wij over jouw eerdere betalingsgedrag hebben, nemen wij een afgewogen beslissing over de vraag of wij je de gekozen betalingsmogelijkheid kunnen aanbieden. De rechtsgrondslagen voor deze onderzoeken zijn artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Alvorens een van onze betaalmethoden aan te bieden, die allemaal een kredietrisico inhouden, is het ons gerechtvaardigd belang om zo nauwkeurig mogelijk te beoordelen of je de betalingsverplichtingen die je met ons bent aangegaan, zult nakomen. Het legitieme belang van de webwinkelier is om je ook risicovolle betaalmethoden aan te kunnen bieden, zoals achteraf betalen. Daarnaast maken wij gebruik van Fraud.net Inc. 330 7th Avenue, New York City, NY 10001, USA, als een andere verwerker voor fraudepreventie en -detectie. De gegevens worden in de EU opgeslagen; de toegang tot deze gegevens wordt echter door Fraud.net vanuit de VS verleend. Wij hebben met Fraud.net standaardcontractbepalingen gesloten, die door de EU-Commissie zijn gepubliceerd, om een adequaat niveaje van gegevensbescherming in de EU te waarborgen.

De rechtsgrondslag voor deze overdrachten is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om zo goed mogelijk te kunnen beoordelen of je de aangegane betalingsverplichtingen zult nakomen alvorens je een van onze betaalmethoden, die allemaal een kredietrisico inhouden, toe te staan. Het legitieme belang van de handelaar is om je ook risicovolle betaalmethoden te kunnen aanbieden, zoals achteraf betalen.

Het door jou opgegeven email-adres, als dat er is, zalbovendien gecontroleerd wordendoor middel van een adrescontrole op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG en voor dit doel naar Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden („ICD") worden verzonden. De gegevens die nodig zijn voor de krediet- en adrescontrole en voor de controle van de betalingsmethode worden via een beveiligde interface verzonden. Uiteraard wordt rekening gehouden met jouw eventuele gevoelige persoonlijke belangen, zoals wettelijk is bepaald.

Overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG heeft je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens met toekomstige werking om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie; dit geldt ook voor eventuele profilering die voor de hierboven genoemde doeleinden wordt uitgevoerd. Houd er echter rekening mee dat wij je in dat geval geen van onze risicovolle betaalmethoden meer kunnen aanbieden als onderdeel van jouw bestelproces op de website van de handelaar.

Meer gedetailleerde informatie over Experian en ICD in de zin van artikel 14 van de AVG, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, over het doel van de gegevensopslag, over de ontvangers van de gegevens, over het recht om te weten welke gegevens over je worden bijgehouden, een recht op wissen of rectificatie, enz. vindt je in de bijlage bij dit document of door te klikken op de volgende link: http://www.experian.nl/over-experian/over-uw-registratie.html (Experian) en https://www.experian.de/content/dam/noindex/emea/germany/informationsblatt-art-14.pdf (ICD).

4.1.2 Op basis van jouw toestemming (artikel 6 I a) AVG)

Instemming met maatregelen ter voorkoming en opsporing van misbruik

Indien je hebt aangegeven in te stemmen met fraudepreventie en opsporing van misbruik als onderdeel van het bestelproces op de website van de handelaar, stemt je ermee in dat,

  1. uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. koopobject, naam, postadres, e-mailadres, afleveradres, betaalwijze en bankgegevens) en

  2. uw apparaatgegevens die zijn gebruikt bij het bezoeken van de websites (bijv. schermresolutie, versie van het besturingssysteem, browsertaal, geanonimiseerd, d.w.z. verkort IP-adres) en een geanonimiseerde apparaat-ID op basis van deze informatie (eventueel in de cache opgeslagen door een cookie, indien door je toegestaan), en op basis daarvan met een bepaalde waarschijnlijkheid verdere bezoeken kunnen worden herkend,

  3. worden door de online shop aan ons doorgegeven met het oog op fraudepreventie en herkenning van misbruik. Wij gebruiken deze gegevens om automatisch te controleren of er aanwijzingen zijn voor onlinefraude of ander misbruik van de onlineshop (bijvoorbeeld in de vorm van het bestellen van goederen/diensten in de onlineshop door overname van jouw gebruikersaccount, het geautomatiseerd aanmaken van valse gebruikersaccounts door bots, het gebruik van gestolen identiteiten of betalingsgegevens). Voor zover er concrete aanwijzingen zijn voor onlinefraude of ander misbruik van de onlineshop, behouden wij en de onlineshop ons het recht voor om het desbetreffende bestelproces te onderbreken of een van de Riverty-betaalmethoden aan te bieden. De fraudepreventiemaatregelen dragen ook bij aan de bescherming van jouw gebruikersaccount tegen fraude en misbruik van jouw gegevens.

Je bevestigt hierbij dat je gemachtigd bent deze toestemming te verlenen voor alle apparaten die je tijdens jouw bezoek aan deze online shop gebruikt en dat je derden aan wie je jouw apparaten ter beschikking stelt, op de hoogte zult stellen van deze toestemming en ervoor zult zorgen dat ook zij instemmen met de hierboven beschreven maatregelen, anders mogen zij deze online shop niet bezoeken met jouw apparaat.

Voor het sluiten van een overeenkomst is het verstrekken van persoonsgegevens vereist. Indien deze niet worden verstrekt, behoudt de online shop zich het recht voor om het aankoopproces stop te zetten.

Je kunt de hierboven vermelde toestemmingen te allen tijde intrekken door een informele brief te sturen naar privacy@riverty.nl

4.2 Communicatie met de klant

Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt voor communicatie met klanten (geen reclame). Hiertoe kan bijvoorbeeld contact met je worden opgenomen in verband met de klantenservice of onze diensten, bijvoorbeeld door facturen of herinneringen per e-mail te sturen of meldingen over de door je gebruikte Riverty betaalmethoden.

4.3 Om te voldoen aan wettelijke vereisten

Wij zijn onderworpen aan diverse wettelijke voorschriften (bijv. de wet op het witwassen van geld, de bankwet, de belastingwetgeving) alsook aan voorschriften van regelgevende aard (bijv. van de Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit) en verwerken daarom persoonsgegevens met het oog op kredietwaardigheidscontroles, identiteits- en leeftijdscontroles, fraude- en witwaspreventie, de bestrijding van de financiering van terrorisme, alsmede om te voldoen aan fiscale controle- en rapportageverplichtingen.

Om ervoor te zorgen dat in de ontwikkelings- en testomgeving aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, zullen persoonlijk identificeerbare gegevens alleen toegankelijk zijn voor de ontwikkeling van oplossingen ter beperking van fraude en andere verliezen. Voor alle andere doeleinden worden de gegevens geanonimiseerd. De toegang tot de gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt.

4.4 Reclame en individuele aanbiedingen

Wij gebruiken jouw contactgegevens om je per post, e-mail, MMS, SMS of via de Riverty app reclame te sturen over andere Riverty producten, zoals betalen in termijnen ("Riverty Flex") of maandelijks factureren. Je ontvangt dan reclame per e-mail, MMS of SMS, zelfs zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, als wij jouw e-mailadres of telefoonnummer hebben ontvangen in verband met het gebruik van onze diensten en de door ons geadverteerde producten/diensten vergelijkbaar zijn met de producten/diensten die je in het verleden al bij ons hebt gebruikt. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van jouw contactgegevens voor reclamedoeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@riverty.nl. Dit zal voor je geen extra kosten met zich meebrengen, met uitzondering van de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Bovendien krijgt je aan het einde van elke e-mail, mms of sms de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van jouw e-mailadres of telefoonnummer door ons voor bovengenoemd doel (reclame voor vergelijkbare goederen en diensten) in de toekomst.

5. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

Noch de beslissing over het al dan niet toestaan van een van onze Riverty-betaalmethoden in het bestelproces (betaalmethodecontrole) noch het inschatten van het frauderisico van mogelijke bestellingen wordt automatisch genomen als onderdeel van het online bestelproces, zoals bedoeld in artikel 22 AVG. Als je aanvraag om gebruik te maken van een van onze Riverty-betaalmethoden in het bestelproces wordt afgewezen, kun je nog steeds een andere betaalmethode zoals aangeboden door de webshop (bijv. via creditcard of vooruitbetaling) kiezen om je bestelling te voltooien. Dat houdt in dat onze beslissing geen juridisch noch een in betekenis vergelijkbaar effect zal hebben op de totstandkoming van de overeenkomst tussen jou en de webshop.

In het kader van de controle van de betaalwijze wordt gebruik gemaakt van informatie van de extern gebruikte kredietagentschappen en van eventueel reeds bestaande betaalgegevens (zie 4.1.1.). In het kader van de fraudepreventie kunnen aanvullende apparaatvolggegevens worden gebruikt (zie 4.1.2.). Op basis van wiskundig-statistische methoden (met name methoden van logistische regressie of andere statistische, deels geautomatiseerde optimalisatiemodellen) wordt aan de hand van onze bestaande betalingsinformatie een prognose opgesteld, met name over betalingskansen en, indien van toepassing, risico's op fraude en misbruik, zowel door middel van vergelijkingen met groepen personen die in het verleden soortgelijk betalingsgedrag hebben vertoond als door middel van historische analyses van fraudepatronen (met name door middel van extrapolatie naar onze doelgroepen).

Indien je krediet wordt geweigerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid of wegens een aanzienlijk vermoeden van fraude, zullen de door ons aangeboden betaalmethoden met een hoog risico je niet worden aangeboden, aangezien wij het daaraan verbonden risico dragen, maar je kunt nog steeds een andere betaalmethode zoals aangeboden door de webshop (bijv. via creditcard of vooruitbetaling) kiezen om je bestelling te voltooien.

6. Overdracht buiten de EU/EER

Wij gebruiken de cloud-dienst "Microsoft Azure" van de provider Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (hierna: "Microsoft"); d.w.z. de gegevens worden verwerkt in datacenters bij onze verwerker Microsoft. Daarbij kan toegang tot hun gegevens vanuit een derde land niet worden uitgesloten. Met uitzondering van Fraud.net en Microsoft, dragen wij jouw gegevens momenteel niet over aan landen buiten de EU/EER. Indien wij jouw gegevens toch overdragen aan bedrijven buiten de EU / EER, zullen wij ervoor zorgen dat jouw gegevens adequaat worden beschermd en dat er passende waarborgen zijn (bv. standaardcontractbepalingen van de EU en, indien van toepassing, verdere maatregelen op basis van het zogenaamde Schrems2-arrest van het Europees Hof van Justitie). Je kunt een kopie van de beschermingsmaatregelen die wij hebben genomen, opvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@Riverty.nl.

7. Welke rechten heeft je met betrekking tot jouw gegevens?

Toegang: Je kunt een schriftelijke kopie aanvragen van de informatie die wij over je bewaren.

Correctie: Wij willen ervoor zorgen dat jouw persoonlijke informatie juist en actueel is. Je kunt ons vragen om informatie waarvan je denkt dat deze onjuist is, te rectificeren of te verwijderen.

Wissen: Je kunt ons verzoeken om jouw informatie te wissen. Het is mogelijk dat wij jouw informatie niet meteen kunnen wissen, bijvoorbeeld als wij deze nog nodig hebben om je onze diensten te kunnen verlenen. Wij mogen geen informatie over je wissen die wij volgens de wet moeten bewaren.

Bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens op grond van artikel 21 AVG.

Beperking van de verwerking: Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken in overeenstemming met artikel 14 van de AVG.

Intrekken van toestemming: Wanneer de verwerking van jouw gegevens is gebaseerd op jouw toestemming, hebt je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking daarvan.

Gegevensoverdraagbaarheid: Indien jouw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt voor de vervulling van onze contractuele relatie, hebt je het recht ons te verzoeken je jouw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te verstrekken voor doorgifte aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

Klachten: Je kunt te allen tijde een klacht indienen bij ons of bij jouw lokale gegevensbeschermingsautoriteit privacy@riverty.nl of bij de autoriteit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij kunnen jouw gegevens delen met andere bedrijven in de Riverty-groep (d.w.z. over de landen heen) voor de in deze verklaring genoemde doeleinden, zodat wij je de best mogelijke Riverty-service kunnen bieden. Indien nodig schakelen wij ook een derde partij in als dienstverlener (orderverwerker, bijv. datacenters) in het kader van de in deze verklaring genoemde doeleinden. Dienstverleners hebben alleen toegang tot jouw gegevens in de mate en voor de periode die nodig zijn om de betreffende dienst te leveren. Wij kunnen de handelaar bij wie je de aankoop hebt gedaan, de informatie verstrekken die hij nodig heeft om jouw bestelling naar behoren uit te voeren en te beheren. Deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid van de desbetreffende winkelier.

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan kredietinformatiebureaus en bedrijven die identiteitscontroles uitvoeren om jouw kredietwaardigheid te verifiëren of om een risicobeoordeling uit te voeren indien zij gebruik willen maken van een van onze Riverty betaalmethoden, en om jouw identiteit en adresgegevens te verifiëren. Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, geven wij de benodigde informatie door aan autoriteiten zoals de politie of belastingdienst. Een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat bijvoorbeeld bij maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Wij verstrekken de bevoegde autoriteiten echter alleen de gegevens die op grond van de geldende wettelijke situatie vereist zijn.

Indien wij jouw gegevens doorgeven aan deze geselecteerde derden, zullen wij alle redelijkerwijs te verwachten inspanningen op juridisch, technisch en organisatorisch vlak leveren om ervoor te zorgen dat jouw gegevens, wanneer ze worden doorgegeven of bekendgemaakt aan deze derden, vertrouwelijk zullen worden behandeld en adequaat zullen worden beschermd. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat wij jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Bovendien geven wij jouw gegevens niet door aan derden met het oog op directe reclame of andere vormen van direct marketing, opiniepeilingen of marktstudies, tenzij je daarvoor toestemming heeft gegeven.

9. Is er een verplichting voor je om gegevens te verstrekken?

Bij het selecteren van een van onze betaalmethoden op de website van de handelaar of bij het sluiten van een overeenkomst met ons dient je die persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om een beslissing te kunnen nemen over de goedkeuring van de door je gekozen betaalmethode of voor de rechtvaardiging en uitvoering van een overeenkomst, dan wel die gegevens die wij op grond van de wet verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij de door je gekozen betalingswijze of het sluiten van de overeenkomst normaal gesproken niet goedkeuren, of kunnen wij de uitvoering van een overeenkomst niet langer voortzetten en moeten wij deze mogelijk beëindigen.

In het bijzonder zijn wij bij het sluiten van een overeenkomst op grond van antiwitwasvoorschriften verplicht jouw identiteit door middel van jouw persoonlijke identiteitskaart te bevestigen alvorens de zakelijke relatie te rechtvaardigen en moeten wij daarbij jouw naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en jouw woonadres verzamelen en registreren. Om ons in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, bent je verplicht ons de nodige informatie en documenten te verstrekken zoals bepaald in § 2 Hoofdstuk 1 van de Nederlandse anti-witwaswet (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme)  en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van wijzigingen die zich voordoen in de loop van de zakelijke relatie. Indien je ons niet de nodige informatie en documenten verstrekt, zullen wij de door je aangevraagde zakenrelatie niet mogen aangaan of voortzetten.

10. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij maken gebruik van de modernste technologie om jouw informatie te beveiligen. Dit betekent dat wij alle noodzakelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen treffen om jouw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, overdracht, wissing of enige andere vorm van ongeoorloofde verwerking. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten ultramoderne firewalls, encryptie, het gebruik van beveiligde IT-ruimten, goede toegangscontrole, het geven van instructies aan personeel dat betrokken is bij de verwerking van jouw informatie, en de zorgvuldige selectie van onderaannemers. Daarnaast is het recht op toegang tot jouw informatie beperkt tot Riverty personeel dat toegang tot jouw informatie nodig heeft als onderdeel van hun werk.

11. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van onze diensten en passen daarom deze gegevensbeschermingsverklaring aan in geval van wijzigingen van de diensten. Wijzigingen kunnen ook voortvloeien uit een wijziging van het toepasselijke recht.

12. Vragen over gegevensbescherming

Je hebt het recht om, op verzoek en binnen een redelijke termijn, informatie over jouw gegevens op te vragen, eventuele onjuiste gegevens over je te corrigeren of ons te laten weten dat je jouw toestemming voor de opslag van jouw persoonsgegevens intrekt. Wij beschikken over een toegewijd team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of gegevensbescherming, kunt je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Riverty via privacy@riverty.nl