Avtalsvillkor för Riverty Konto och Riverty Delbetalning

1. Avtalet

Detta avtal avser Rivertys delbetalningsalternativ Riverty Konto och Riverty Delbetalning. För köp överstigande 200 kr har konsumenten möjlighet att välja Riverty Konto eller Riverty Delbetalning för betalning av köpet. Väljer konsumenten något av dessa betalalternativ träffas ett kreditavtal mellan Riverty och konsumenten. Genom kreditavtalet lämnas konsumenten ett kreditutrymme som kan användas för att betala köp av varor och tjänster från Handlare som erbjuder Rivertys delbetalningsalternativ. Riverty ger konsumenten möjlighet att delbetala sina köp genom månatliga inbetalningar samlade på en månadsfaktura.

2. Avtalsparter

Parter i detta avtal är Kredittagaren och Riverty.

Kredittagaren är en konsument som har ansökt om och beviljats en kredit (i det följande Kredittagaren). Kredittagaren måste ha fyllt 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige.

Riverty är en registrerad bifirma till Arvato Finance AB, organisationsnummer 556495-1704, Box 1143, 432 15 Varberg. Riverty nås på telefonnummer 0340- 59 61 01, via e-postadress kundservice@afterpay.se, eller via hemsidan www.afterpay.se.

Arvato Finance AB är ett konsumentkreditinstitut och står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn.

3. Definitioner

Kredittagare: Person som har ansökt om och beviljats konto eller delbetalning hos Riverty.

Handlare: Butik eller e-butik som samarbetar med Riverty och som erbjuder något av Rivertys delbetalningsalternativ.

Kreditfordran: Summan av den beviljade krediten (kreditbeloppet) och kreditkostnaden.

Kreditkostnad: Det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som Kredittagaren ska betala med anledning av krediten.

Effektiv ränta: Med effektiv ränta avses kreditränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknat på kreditbeloppet.

Effektiv ränta och kreditkostnaden anges utifrån ett representativt exempel och beror på utnyttjad kredit, hur krediten är använd och hur den betalas.

4. Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet är Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se och Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se.

5. Ansökan om kredit

Ansökan om kredit via Riverty Konto eller Delbetalning kan göras antingen (1) via Handlarens digitala plattform eller (2) via webbsidan www.myafterpay.se.

(1) Efter köp hos Handlare skickas en faktura digitalt eller med post till konsumenten. På fakturan finns en länk till portalen MyRiverty där konsumenten får signera kreditavtalet.

(2) Om konsumenten väljer att delbetala fakturan i portalen MyRiverty, efter att ha valt fakturabetalning i kassan hos Handlaren, kommer konsumenten att ombes att signera kreditavtalet i portalen MyRiverty.

6. Kreditprövning och godkännande av kredit

För erhållande av kredit erfordras att konsumenten lämnar samtliga begärda uppgifter och godkänner avtalsvillkoren. Om så inte sker kommer en faktura att genereras med information om att beloppet ska betalas i sin helhet.

Konsumenten har möjlighet att lämna information samt godkänna avtalsvillkoren för konto via My Riverty fram till dess att fakturan överlämnas för inkassohandläggning.

I samband med ansökan om kredit vidtar Riverty en kreditprövning. Genom kreditprövningen undersöker Riverty om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra betalningsåtagandet.

Kreditprövningen grundar sig på information avseende konsumenten som Riverty inhämtar från kreditupplysningsföretag, den information som konsumenten lämnar vid ansökan samt den eventuella information som Riverty redan har.

Om konsumenten ej uppfyller minimikraven för erhållande av kredit eller om betalningsutrymme saknas kommer avslag på kreditansökan att meddelas. Konsument som blir nekad kredit kan begära omprövning.

Kontaktinformation för omprövning av beslut finns i punkten 2 i dessa villkor. För att ett kreditbeslut ska kunna omprövas måste konsumenten inkomma med skriftlig dokumentation, t.ex. intyg om inkomst från arbetsgivare.

Konsumenten får besked om nytt beslut efter omprövning senast arbetsdagen efter det att Riverty erhållit dokumentationen.

7. Användning av Riverty Konto och Delbetalning

Krediten görs tillgänglig från det att avtal träffats mellan Kredittagaren och Riverty. Krediten kan inte användas för kontantuttag.

8. Kostnader för Riverty Konto och Riverty Delbetalning

Kostnaderna för Riverty Konto utgörs av en årlig kreditränta om f.n. 19,5 % av kreditbeloppet samt en månatlig aviseringskostnad om 29 kr. Krediträntan debiteras och kapitaliseras varje månad.

Riverty konto: Uppläggningskostnad: 0 SEK

Aviseringsavgift: 29 SEK Årlig kreditränta: 19,5 %

Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och delar upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 28,72 %. Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 435 kr.

Kostnaderna för Riverty Delbetalning utgörs av en uppläggningskostnad, se nedan, och en månatlig aviseringskostnad om 29 kr. För delbetalningsalternativen 12, 24 och 36 månader tillkommer en årlig kreditränta om f.n. 9,95 % av kreditbeloppet. Krediträntan debiteras och kapitaliseras varje månad.

Riverty Delbetalning:

Månader: 3, 6, 12, 24, 36

Uppläggningskostnad: 95 SEK (3 månader), 195 SEK (6 månader), 195 SEK (12 månader), 295 SEK (24månader), 295 SEK (36 månader)

Aviseringsavgift: 29 SEK

Årlig kreditränta: 0 % (3 månader), 0 % (6 månader), 9,95 % (12 månader), 9,95 % (24 månader), 9,95 % (36 månader)

Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och väljer att dela upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 21,85 % Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 090 kr.

Generell information om kreditavtalet och Rivertys delbetalningsalternativ finns också i Standardiserad Europesik Konsumentkreditinformation. En anpassad version av denna information finns tillgänglig i Handlarens kassa.

9. MyRiverty

Kredittagaren ska tillse att inloggningsuppgifter för My Riverty inte sprids till eller används av obehöriga.

10. Betalning

Kredittagare har alltid rätt att, utan någon tillkommande avgift, helt eller delvis betala krediten i förtid.

Kredittagaren ska betala minst det belopp som anges på de månadsfakturor Kredittagaren kommer att tillställas. Fakturan förfaller till betalning 12 dagar efter att fakturan har skickats. Betalning ska ske till angivet bankgironummer och vara Riverty tillhanda senast på förfallodagen.

Det minsta beloppet att betala för Riverty Konto är omkring 10 procent av det vid var tid utnyttjade kreditbeloppet inklusive debiterad kreditränta och avgifter. Följande är exempel på lägsta belopp att betala per månad vid visst utnyttjat kreditbelopp:

Nyttjat kreditbelopp Minsta belopp att betala per månad
0 – 500 kr 50 kr
500 – 1 000 kr 100 kr
1 000 – 1 500 kr 150 kr
1 500 – 2 000 kr 200 kr
2 000 – 2 500 kr 250 kr
2 500 – 3 000 kr 300 kr

Vid Riverty Delbetalning ska utnyttjad kredit betalas tillbaka med ett lika stort belopp varje månad, inklusive debiterad kreditränta och avgifter. Följande är exempel på belopp som lägst ska betalas varje månad:

Nyttjat kreditbelopp Vald återbetalningstid Belopp att betala per månad
3 000 kr 6 månader 529 kr
5 000 kr 12 månader 471 kr

11. Betalningsplan

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift få en sammanställning över när kapital, kreditränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

12. Betalningsfri månad

Kredittagaren har, för det fall betalningsvillkoren följs, rätt till två betalningsfria månader per tolvmånadersperiod. Mellan varje betalningsfri månad måste fyra korrekta månadsbetalningar göras. Den första betalningsfria månaden kan nyttjas först efter Kredittagaren fullgjort fyra månadsbetalningar om lägsta belopp att betala eller mer. För att nyttja betalningsfri månad måste Kredittagaren kontakta Rivertys kundtjänst senast två veckor innan aktuell betalning ska vara Riverty tillhanda.

13. Kreditränta

Riverty får ändra räntesatsen för krediträntan i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Riverty eller andra kostnadsförändringar som Riverty inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Riverty ska underrätta Kredittagare om ändrad räntesats för krediträntan innan ändringen börjar gälla.

14. Utebliven betalning

Om inte betalning erläggs i enlighet med villkoren i detta kreditavtal debiterar Riverty Kredittagaren en dröjsmålsavgift om 80 kr. Riverty har också rätt att debitera dröjsmålsränta med f.n. 19,5 % per år på det förfallna beloppet inklusive debiterad kreditränta och avgifter. Riverty skickar också en betalningspåminnelse, för vilken en påminnelseavgift om f.n. 60 kr debiteras. Kredittagaren är också skyldig att ersätta Riverty för eventuella inkassokostnader.

15. Uppsägning av kredit till betalning i förtid

Riverty får säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Riverty bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: a) Kredittagare sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran. b) Kredittagare sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter. c) Kredittagare på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med en betalning. d) Det står klart att Kredittagare genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Riverty få betalt i förtid enligt punkterna a-c ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Rivertys meddelande om uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda. Har Riverty krävt betalning enligt punkterna a-c, är Kredittagare ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den kreditränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit.

16. Reklamation

Reklamation av vara eller tjänst som betalats med Riverty ska riktas mot Handlaren. Vid kreditköp i Sverige får Kredittagaren framställa samma invändning mot Riverty som mot Handlaren (se 29 § konsumentkreditlagen).

17. Avtalstid

Detta kreditavtal gäller till dess krediten har betalats.

18. Uppsägning av kreditavtal

Kredittagare får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta kreditavtal med en månads uppsägningstid. Riverty får, av objektivt motiverade skäl, säga upp detta kreditavtal med två månaders uppsägningstid. Om Kredittagare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör kreditavtal med omedelbar verkan så snart Riverty underrättats om detta förhållande. Därutöver har Riverty rätt att säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan om det är påkallat på grund av reglerna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630).

Har kreditavtalet sagts upp gäller villkoren i tillämpliga delar fram till dess att krediten, inklusive kreditränta och avgifter, är helt återbetald.

19. Villkorsändring

Riverty har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kredittagares godkännande. Ändringar träder i kraft tidigast en månad efter det att Kredittagaren underrättats om dessa. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna får denne säga upp kreditavtalet. Sådan uppsägning ska vara Riverty tillhanda senast 14 dagar före den dag då ändringarna träder ikraft. Uppsägningen gäller då från den dagen då ändringarna skulle ha trätt i kraft.

Har kreditavtalet sagts upp gäller de oförändrade villkoren i tillämpliga delar fram till dess att krediten, inklusive kreditränta och avgifter, är helt återbetald.

20. Ångerrätt

Kredittagare har rätt att frånträda detta kreditavtal genom att meddela detta till Riverty inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag dessa avtalsvillkor och övrig information om detta kreditavtal erhållits. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kredittagaren meddelade Riverty att kreditavtalet frånträds betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp med tillägg för upplupen kreditränta.

21. Kommunikation

Riverty lämnar villkor, information och meddelanden enligt detta kreditavtal i en handling eller annan läsbar och varaktig form till Kredittagaren såvida ej annat framgår av detta kreditavtal. Information under avtalstiden sänds företrädesvis via post, e-post och sms till de adresser som Kredittagaren angivit till Riverty eller till Kredittagarens folkbokföringsadress.

Underrättelse om ändrade kontaktuppgifter m.m.

Kredittagaren ska underrätta Riverty om ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer.

Språk

För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket användas.

Ansvarsbegränsning

Riverty ansvarar inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Riverty inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Riverty att avvärja. Riverty är inte ansvarigt för skada som beror av svensk lag eller EU-förordning, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Riverty om Riverty varit normalt aktsamt. För det fall Kredittagaren har rätt till ersättning för skada utgår aldrig ersättning med ett belopp som överstiger Kredittagarens beviljade kreditbelopp vid tidpunkten då skadan uppkom.

22. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag ska tillämpas på detta kreditavtal. Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol. Vid tvist kan konsumenten även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ett ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

23. Underrättelse om ändrade kontaktuppgifter m.m.

Kredittagaren ska underrätta Riverty om ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer.

Språk

För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket användas.

24. Ansvarsbegränsning

Riverty ansvarar inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Riverty inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Riverty att avvärja. Riverty är inte ansvarigt för skada som beror av svensk lag eller EU-förordning, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Riverty om Riverty varit normalt aktsamt. För det fall Kredittagaren har rätt till ersättning för skada utgår aldrig ersättning med ett belopp som överstiger Kredittagarens beviljade kreditbelopp vid tidpunkten då skadan uppkom.

25. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag ska tillämpas på detta kreditavtal. Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol. Vid tvist kan konsumenten även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ett ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

26. Information om behandling av personuppgifter

Skyddet av din personliga integritet är av yttersta vikt för oss. Riverty behandlar dina personuppgifter för att bekräfta din identitet, bedöma vilket betalningsalternativ som skall erbjudas dig, administrera kundrelationen, förhindra missbruk av Riverty, genomföra kund- och riskanalys och riskhantering för att förebygga penningtvätt samt för att följa allmänna lagkrav. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.

Nedan följer exempel på personuppgifter som Riverty kan behandla:

Vi återanvänder de uppgifter som du tidigare lämnat till oss och vi kan komma att dela din information med kreditupplysningsbolag och personupplysningsföretag. Vidare kan dina personuppgifter användas och delas för utförande av kontroller enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi använder underleverantörerna för att göra en kredit- och riskbedömning när du ansöker om att använda någon av våra betalningsmetoder samt för att bekräfta din identitet och adressinformation.

Om du tidigare använt Rivertys tjänster kan det hända att information lagras om dig, t.ex. för kundadministration, dokumentationskrav eller liknande berättigade ändamål. Om sådan information finns kommer Riverty använda denna för att bekräfta din identitet och förenkla din användning av Riverty. Riverty kan använda elektronisk kommunikation (till exempel sms och e-post) i våra kontakter med dig. Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig, få felaktiga personuppgifter rättade och i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller begränsade. Förfrågan kan skickas per mail till dataskydd@afterpay.se.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas till den nätbutik du handlade av (för administrativa ändamål) och till myndigheter och liknande om Riverty enligt lag är skyldig att göra så. Riverty kan också dela dina personuppgifter med andra företag inom gruppen Arvato Financial Solutions. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Arvato Finance AB, som Riverty är en registrerad bifirma till. För Rivertys fullständiga beskrivning av vår behandling av personuppgifter, se Rivertys Personuppgiftspolicy.

27. Cookies

Riverty använder cookies. Cookies är små filer som tillfälligt lagras på hårddisken. De används endast för att få information om din användning av Rivertys hemsida. Detta gör det möjligt med automatik att känna igen din dator nästa gång du besöker Rivertys hemsida. Cookies innehåller dock inga personuppgifter, så skyddet av din privata sfär säkerställs. Beroende på dina inställningar kan din webbläsare automatiskt acceptera cookies. Du kan dock också ändra dina webbläsarinställningar när som helst och använda Riverty utan cookies. Om du väljer att göra så kan vi inte garantera att webbplatsen kommer fungera optimalt.

28. Överlåtelse

Riverty äger rätt att utan Kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta avtalet till annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta krediten till annan utan skriftligt medgivande från Riverty.