AfterPay-villkor

Ändrat: 13.9.2019

Versionsnummer: 1.30

Dessa villkor för AfterPay konsumentkreditavtal gäller för alla nedanstående betalningsalternativ.

Avtalsparter är AfterPay, som är bifirma till Gothia Oy (1730113-3, Kaisaniemigatan 13 A, 00100 Helsingfors), och kunden (nedan ”kunden”) dvs. en konsument som vill använda något av AfterPays betalningsalternativ för att betala köp som gjorts hos en försäljare som samarbetar med AfterPay.

AfterPay betalningsalternativ:

AfterPay faktureringsalternativ

Faktura 14 dagar
Kampanjfaktura
Samlingsfaktura

AfterPays delbetalningsalternativ

AfterPay Flex
AfterPay Delbetalning

I Villkor för AfterPays betalningsalternativ

1. Vem kan betala med AfterPays betalningsalternativ?

För att kunna betala med AfterPays betalningsalternativ måste kunden vara minst 18 år. Dessutom måste kunden ha finländsk personbeteckning och ha folkbokföringsadress i Finland. Adressen får inte vara en postboxadress. Vid köptillfället gör AfterPay en kreditprövning. Om kreditprövningen visar att kunden inte kan erbjudas möjlighet att betala mot faktura, kan kunden välja ett annat betalningsalternativ som erbjuds i kassan.

2. Varför kontrollerar AfterPay kundens kreditvärdighet?

Kreditprövning genom kreditupplysningsföretag ingår i granskningen av kundens kreditvärdighet och god kreditgivningspraxis för att bedöma om kredit kan medges.

3. Hur fungerar betalning med AfterPays fakturaalternativ?

Om kunden väljer att betala mot faktura och klarar kreditprövningen överlåter försäljaren sin betalningsfordran till AfterPay. I samband med köpet skickar AfterPay en köpbekräftelse och en faktura till kunden på den e-postadress som kunden meddelat. Fakturan förfaller till betalning inom 14 dagar efter att fakturan har skickats till kunden.

I e-postmeddelandet finns även en länk och inloggningsuppgifter till kundportalen MyAfterPay. I kundportalen kan kunden betala fakturan eller ansöka om kredit för att betala fakturan i delar. Mer information om AfterPays delbetalningsalternativ finns här.

4. Kostnader för betalning mot faktura

För betalning mot faktura debiterar AfterPay ett fakturatillägg på 0€ per faktura.

5. Försenad betalning

Om betalningen inte är betald senast på förfallodatum skickar AfterPay en betalningspåminnelse till kunden. Påminnelseavgiften är fem (5) euro per påminnelse. Vid försenad betalning debiterar AfterPay dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodatum till betalningsdatum. Om kunden inte betalar efter betalningspåminnelse överlåts fordran till indrivning. Vid indrivning av fordran kan det uppstå tilläggskostnader enligt lagen om indrivning av fordringar.

6. Kommunikation

AfterPay skickar fakturor och annan information om kundförhållandet till kunden på den e-postadress som kunden lämnat. Om kunden inte lämnat någon e-postadress skickas fakturan till hemadressen i folkbokföringsregistret. All information om fakturaalternativen finns även på kundportalen MyAfterPay (www.myafterpay.com). Det är kundens ansvar att se till att e-postadress och övriga kontaktuppgifter är aktuella.

7. Behandling av personuppgifter hos AfterPay

AfterPay behandlar dina personuppgifter i sin egenskap av personuppgiftsansvarig. Dina personuppgifter behandlas bl.a. för uppfyllande av avtalet, kundidentifikation och kontroll av kreditvärdighet. Mer information om AfterPays behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband därmed finns i AfterPays dataskyddspolicy.

II Kreditvillkor för AfterPays delbetalningsalternativ

1. AfterPays delbetalningsalternativ

Dessa avtalsvillkor tillämpas när kunden har valt att använda AfterPays delbetalningsalternativ för att betala för produkter och tjänster. Delbetalningsalternativ är AfterPay Flex och AfterPay Delbetalning. För köp över 50,00 euro kan kunden ansöka om kredit hos AfterPay för delbetalning av köp som gjorts hos försäljare som samarbetar med AfterPay.

1.1. AfterPay Flex

Om köparen väljer AfterPay Flex som alternativ för delbetalning tecknar kunden och AfterPay ett kreditavtal, enligt vilket kunden beviljas kredit upp till en avtalad kreditlimit.

AfterPay Flex är en fortlöpande nyttighetsbunden konsumtionskredit, som kan utnyttjas inom avtalad kreditlimit för delbetalning av varor och tjänster som köpts av försäljare som samarbetar med AfterPay i försäljarens nätbutik eller fysiska butik. Kunden kan utnyttja krediten för att göra nya köp upp till en avtalad kreditlimit och på det sättet lägga samman alla sina AfterPay-köp till en enda kredit. Kunden betalar krediten i flexibla delar genom att betala ett avtalat minsta månadsbelopp eller ett större belopp. Kreditsaldot kan även återbetalas i sin helhet när som helst utan extra kostnad. När den utnyttjade krediten är återbetalad kan kunden använda krediten på nytt för att göra nya köp genom att återbetala krediten i delar inom ramen för avtalad kreditlimit.

1.2. AfterPay Delbetalning

Om kunden väljer AfterPay Delbetalning som alternativ för delbetalning ingår kunden och AfterPay ett kreditavtal enligt vilket kunden beviljas kredit för betalning av varor och tjänster som köpts av försäljare som samarbetar med AfterPay i försäljarens nätbutik eller fysiska butiker.

AfterPay Delbetalning är en nyttighetsbunden engångskredit, som betalas tillbaka med ett fast belopp per månad. Det beviljade kreditbeloppet motsvarar priset på de köpta varorna eller tjänsterna. Kunden väljer löptid för avtalet vid tecknande av avtalet. Avtalets löptid kan vara 3, 6, 12, 24 eller 36 månader. Krediten betalas tillbaka i fasta månadsrater som är lika stora under hela avtalets löptid till dess krediten är till fullo återbetald. Kreditsaldot kan även återbetalas i sin helhet när som helst utan extra kostnad.

2. Avtalsparter

Parter i kreditavtalet är kunden och kreditgivaren AfterPay.

Kunden är en konsument som har ansökt om och beviljats kredit för delbetalning av köp genom att utnyttja AfterPay Flex- eller AfterPay Delbetalningskredit.

AfterPay är bifirma till Gothia Oy, FO-nummer 1730113-3.

AfterPays kontaktuppgifter

Adress: Kaisaniemigatan 13 A, 00100 Helsingfors
Telefonnummer: +358 20 7229 462
E-postadress: asiakaspalvelu@afterpay.fi
Kundportal: MyAfterPay, www.myafterpay.com
Webbplats: www.afterpay.fi

3. Tillsynsmyndighet

AfterPays verksamhet står under tillsyn av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Finlands konkurrens- och konsumentverk och konsumentombudsmannen.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Adress: Birger Jaarlin katu 15, 13101 Tavastehus
Telefonnummer: +358 295 016 000
E-postadress: kirjaamo.etela@avi.fi
Webbplats: www.avi.fi/

Konkurrens- och konsumentverket

Adress: KKV, PB 5, 00531 Helsingfors
Telefonnummer: + 358 29 505 3000
Webbplats: www.kkv.fi

4. Villkor för kreditansökan och ansökan om kredit

Kunden kan ansöka om AfterPay Flex- eller AfterPay Delbetalningskredit för inköp över 50,00 euro förutsatt att kunden är minst 18 år. Dessutom måste kunden ha finländsk personbeteckning och folkbokföringsadress i Finland. Adressen får inte vara en postboxadress. För att få kredit måste kunden dessutom klara AfterPays kreditvärdighetsbedömning och godkänna kreditvillkoren i AfterPays delbetalningsalternativ. Kunden kan ansöka om kredit fram till att fakturan går till indrivning.

Ansökan om kredit enligt AfterPays delbetalningsvillkor kan göras antingen via (1) försäljarens elektroniska tjänst eller (2) kundportalen MyAfterPay.

Efter köpet skickas faktura till kunden elektroniskt eller per post. Med fakturan får kunden en länk till kundportalen MyAfterPay för att teckna avtal med AfterPay.

Om kunden efter mottagandet av fakturan bestämmer sig för att teckna ett kreditavtal med AfterPay i kundportalen MyAfterPay, ersätter kreditavtalet det fakturaalternativ som kunden tidigare valt.

5. Kreditvärdighetsbedömning och godkännande av kredit

Efter mottagandet av kreditansökan genomför AfterPay en kreditvärdighetsbedömning för att bedöma kundens ekonomiska förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt kreditavtalet.

Kreditvärdighetsbedömningen baseras på uppgifter om kunden som AfterPay fått från kreditupplysningsföretag samt uppgifter som kunden själv lämnat i kreditansökan och information som AfterPay redan förfogar över.

Om kunden inte uppfyller minimikraven för att få kredit eller om kundens betalningsförmåga bedöms vara otillräcklig meddelar AfterPay kunden att kreditansökan avslagits. Om ansökan avslås ska den ursprungliga fakturan betalas på fakturans förfallodatum.

6. Kreditkostnader

Kreditkostnaderna består av låneränta och kontoskötselavgift. Låneräntan är en fast årsränta, som beräknas på basis av den utnyttjade krediten och debiteras månadsvis. Kontoskötselavgiften debiteras en gång i månaden.

6.1 AfterPay Flex

Årlig låneränta 19,5%
Kontoskötselavgift 2,90 euro

Exempel: Den fakturerade årsräntan för en kredit på 1 000,00 euro (kreditgräns) är 28,73 %. Den effektiva räntan har beräknats med antagandet att hela krediten enligt den beviljade kreditgränsen utnyttjas omedelbart och att beloppet, som inkluderar låneränta och kontoskötselavgifter, betalas tillbaka i sin helhet på 12 månader i lika stora månadsrater. Det sammanlagda belopp som kunden ska betala är således 1 143,55 euro, varav 143,55 euro är kreditkostnader.

6.2 AfterPay Delbetalning

Antal månadsrater 3 6 12 24 36
Årlig låneränta 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 %
Kontoskötselavgift 0 euro 0 euro 2,90 euro 2,90 euro 2,90 euro
Startavgift 5 euro 5 euro 0 euro 0 euro 0 euro

Exempel: Om återbetalningstiden är 12 månader är den effektiva räntan för en kredit på 1 000,00 euro 28,73 %. I det fallet är det totala belopp som ska betalas 1 143,55 euro, varav 143,55 euro är kreditskötselavgifter.

7. Avgiftsändringar

AfterPay har rätt att ändra avgifter som debiteras med stöd av kreditavtalet, om AfterPays egna kostnader stiger till följd av ändrad lagstiftning eller annan händelse som är oberoende av AfterPay. Avgiftshöjningen ska motsvara den verkliga ökningen av AfterPays kostnader för kredithanteringen. Kunden ska meddelas höjningen minst två (2) månader innan höjningen träder i kraft. Om kunden inte godkänner ändringarna har kunden rätt att säga upp kreditavtalet. Uppsägningen gäller från och med den dag ändringarna var avsedda att träda ikraft. Om kreditavtalet är uppsagt gäller villkoren i kreditavtalet oförändrade till dess att krediten med tillhörande räntor och avgifter har återbetalats till fullo.

8. Betalning

8.1 AfterPay Flex

Krediten återbetalas i månadsrater som inkluderar en del av kreditbeloppet, debiterad låneränta samt månatlig kontoskötselavgift. Minsta belopp att betala varje månad fastställs på basis av det sammanlagda obetalade kreditbeloppet enligt nedanstående tabell:

Obetalt saldo Minsta belopp att betala
50 euro - 100 euro 10 euro
101 euro - 150 euro 15 euro
151 euro - 200 euro 20 euro
201 euro - 250 euro 25 euro
251 euro - 300 euro 30 euro
301 euro - 350 euro 35 euro
osv.  

8.2 AfterPay Delbetalning

Krediten med tillhörande räntor och månatlig kontoskötselavgift återbetalas i fasta och lika stora rater en gång i månaden enligt ingånget kreditavtal med kunden. Kunden har rätt att på begäran och kostnadsfritt få en amorteringstabell som visar de amorteringar, räntor och avgifter som ska betalas samt betalningsperioder och -villkor.

8.3 Förtida återbetalning

För både AfterPay Flex och AfterPay Delbetalning gäller att kunden när som helst kan betala mer än det fastställda minimibeloppet eller betala tillbaka hela krediten i förtid utan extra kostnad.

9. Betalningsfria månader

Vid AfterPay Flex-kredit har kunden rätt till två amorteringsfria månader per kalenderår (12 mån). För att kunna beviljas amorteringsfria månader måste kunden ha betalat åtminstone det minsta månadsbeloppet för krediten de föregående fyra månaderna. Om kunden avser att utnyttja en amorteringsfri månad ska detta meddelas minst 14 dagar i förväg till AfterPays kundtjänst.

När kunden utnyttjar en amorteringsfri månad ökas kreditkapitalet med den debiterade låneräntan och kontoskötselavgiften för den aktuella månaden.

10. Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda kreditavtalet gällande AfterPay Flex och AfterPay Delbetalning genom en skriftlig anmälan till AfterPays kundtjänst inom 14 dagar efter att kreditavtalet ingåtts. Ångeranmälan ska göras skriftligt och skickas till AfterPays adress med post eller e-post. Anmälan ska vara specificerad och minst innehålla kundens namn och personbeteckning, kundnumret på fakturan samt datum och kundens underskrift.

Som ersättning för att kunden frånträder kreditavtalet förbehåller sig AfterPay rätten att kräva låneränta för den tid kunden har haft tillgång till krediten. Låneräntan är 0,05 % per dag till dess lånet är återbetalt. Dessutom förbehåller sig AfterPay rätten att debitera kunden för avgifter som AfterPay själv har betalat till myndigheter efter ingåendet av kreditavtalet, om dessa avgifter inte återbetalas om avtalet frånträds. Kunden ska utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att ångeranmälan skickats betala det utestående kreditbeloppet samt ovanstående ersättningar.

11. Uppsägning av kreditavtal och upphörande av nyttjanderätt till fortlöpande kredit

Kunden har rätt att säga upp kreditavtalet om AfterPay Flex-kredit för omedelbart upphörande. AfterPay har rätt att säga upp kreditavtalet på välgrundade skäl. AfterPays uppsägningstid är två (2) månader.

AfterPay har rätt att upphäva kundens rätt att utnyttja fortlöpande AfterPay Flex-kredit helt eller delvis på grund av misstänkt otillåten eller bedräglig användning av krediten, betydande försämring av kundens kreditvärdighet eller om krediten inte har utnyttjats på 24 månader eller av motsvarande skäl. Upphävandet träder ikraft omedelbart efter att kunden underrättats om upphävandet och skälen till det.

12. Förtida uppsägning av kreditavtal på grund av kundens avtalsbrott

Om betalning som gäller AfterPay Flex och AfterPay Delbetalning är försenad med minst en månad och ännu inte är betald, förbehåller sig AfterPay rätten att kräva förtida betalning av hela kreditbeloppet med tillhörande debiterade räntor och avgifter, om det försenade beloppet är minst tio (10) procent eller om flera betalningsrater är försenade, minst fem (5) procent av det ursprungliga kreditbeloppet eller om det är lika stort som hela det obetalda beloppet. Hela krediten förfaller till betalning fyra (4) veckor eller om kunden redan fått påminnelse om försenad betalning, två (2) veckor från det att meddelande om förtida uppsägning har skickats till kunden, om inte kunden betalar det förfallna beloppet inom den krävda tiden.

AfterPay har rätt att ta ut dröjsmålsränta för förfallna betalningar oberoende av deras antal, om betalningen är minst sex (6) månader försenad och är till väsentliga delar obetald.

AfterPay låter inte krediten förfalla till betalning om dröjsmålet beror på sjukdom, arbetslöshet eller motsvarande skäl som kunden inte råder över, utom om det vore uppenbart oskäligt för AfterPay med tanke på dröjsmålets längd och andra omständigheter. Kunden ska omedelbart underrätta AfterPay om hinder att uppfylla skyldigheterna enligt kreditavtalet.

Om kunden har gett AfterPay felaktiga eller vilseledande uppgifter som har kunnat påverka beviljandet av kredit eller kreditvillkoren, eller om kunden väsentligt har brutit mot avtalet på annat sätt, förbehåller sig AfterPay rätten att låta krediten, räntan och övriga avgifter förfalla till betalning. Krediten förfaller i sin helhet till betalning fyra (4) veckor från det att meddelande om förtida uppsägning har skickats till kunden. Om kunden redan tidigare blivit underrättad om avtalsbrott, förfaller krediten till betalning efter två (2) veckor. Om kunden rättar till överträdelsen inom denna tid, förfaller inte hela krediten i förtid.

Om hela krediten har förfallit till betalning på grund av försenade betalningar eller annat avtalsbrott, upphör avtalet det datum då hela krediten har förfallit till betalning.

13. Dröjsmålsränta, betalningspåminnelse och indrivningskostnader

När AfterPay har låtit kredit som rör AfterPay Flex och AfterPay Delbetalning förfalla till betalning i sin helhet, är kunden vid försenad betalning skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsränta ska betalas på samma grund som före förfallodatum (19,5 %) under 180 dagar från det att krediten förfallit till betalning. Om domstol meddelar beslut i ärende angående krediten före utgången av ovannämnda 180 dagar ska ränta betalas på samma grund som före förfallodatum, fram till domslutet. Vid försenad betalning skickar AfterPay en betalningspåminnelse, som debiteras med fem (5) euro för varje påminnelse.

Om betalning inte erlagts efter att hela krediten förfallit till betalning, går fordran till indrivning. Vid indrivning av krediten kan det uppstå tilläggskostnader enligt lagen om indrivning av fordringar.

14. Betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret

AfterPay förbehåller sig rätten att anmäla dröjsmål med betalning till kreditupplysningsregistret, om betalningen är minst 60 dagar försenad från det ursprungliga förfallodatumet och det har gått minst 21 dagar från det att kunden fått en betalningspåminnelse, där AfterPay meddelat kunden om risken att få en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret.

15. Annullering av kreditavtalet

Om kunden annullerar ett köpeavtal som ingåtts med försäljaren om köp av varor eller tjänster som anskaffats med kredit som beviljats genom detta kreditavtal, annulleras kreditavtalet eller de delar som gäller köpet utan andra åtgärder. AfterPay betalar till kunden utan dröjsmål och senast efter 30 dagar från det att AfterPay fått vetskap om annulleringen av köpeavtalet, det belopp som kunden betalat till AfterPay i samband med det annullerade köpet.

16. Kundens rätt att kräva ersättning från AfterPay

Kund som har rätt att innehålla betalning eller få prisåterbetalning, skadestånd eller annan penningprestation av försäljaren eller annan tjänsteutövare på grund av dennes avtalsbrott, har denna rätt även gentemot AfterPay. AfterPay är dock inte skyldigt att ersätta kunden med ett större belopp än vad kunden skulle ha betalat till AfterPay.

Om försäljaren tar tillbaka de köpta varorna eller om köpet hävs på annat sätt enligt avtal mellan försäljaren och kunden har kunden rätt att åberopa det utförda återköpet eller köpets hävande även gentemot AfterPay.

17. Skadeståndsansvar

AfterPay ansvarar inte för skador som beror på ovanliga och oförutsägbara omständigheter som AfterPay inte kunnat påverka och vars verkningar AfterPay omöjligen kunnat förhindra. AfterPay ansvarar inte för skador som beror på lagstiftning eller EU-föreskrifter, regeringens åtgärder, strejk, blockad, bojkott, lockout eller motsvarande omständigheter. I andra fall är AfterPay endast skyldigt att ersätta direkta skador som beror på AfterPays egen vårdslöshet. I dessa fall betalar AfterPay ersättning endast för uppkomna kreditförluster samt direkta och skäliga kostnader som orsakats kunden för utredning av skadan. Om kunden inte vidtar rimliga åtgärder för att begränsa skadan är kunden själv ansvarig för den delen av skadorna. AfterPay är inte skyldigt att ersätta indirekta skador, om inte skadan beror på uppsåt eller grov oaktsamhet från AfterPays sida.

18. Behandling av uppgifter

AfterPay behandlar personuppgifter för att kunna identifiera kunden, bedöma kundens kreditvärdighet, hantera kundförhållandet, förebygga missbruk av AfterPay, göra kund- och riskanalyser, för riskhantering och hindrande av penningtvätt samt för att följa allmänna lagstiftningskrav.

Exempel på personuppgifter om kunder, som AfterPay kan behandla:

  • Kontaktuppgifter – såsom namn, adress, födelsedatum, personbeteckning, e-postadress, telefonnummer
  • Betalningsuppgifter – såsom fakturauppgifter, bankkontonummer
  • Ekonomisk information – såsom inkomstuppgifter, information om eventuella krediter, betalningsstörningar
  • Information om varor/tjänster – såsom uppgifter om köp
  • Historikuppgifter – godkännanden av köp, betalningar och krediter

AfterPay använder uppgifter som kunden lämnat i samband med kreditansökan samt eventuellt tidigare lämnade uppgifter för de ändamål som anges ovan. AfterPay kan dessutom överlåta uppgifter till försäljare för skötsel av kreditavtal, leverantörer av kreditinformationstjänster, myndigheter när lagstiftningen kräver det, samt till tjänsteleverantörer som används för att fullgöra kreditavtalet. Personuppgifter kan även överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under förutsättning av informationen är ändamålsenligt skyddad.

Kunden har rätt att få reda på om AfterPay behandlar kundens personuppgifter och rätt att få information om vilka uppgifter som finns lagrade i registret. Kunden kan även ha rätt att föra över uppgifterna från ett datasystem till ett annat samt motsätta sig behandling av personuppgifterna.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter och rättigheter i samband med databehandlingen finns på AfterPays webbplats

eller genom att kontakta oss:

AfterPay, dataskyddsansvarig, PB 414, 00101 Helsingfors, tietosuoja@afterpay.fi.

19. Cookies

AfterPay använder cookies. Cookies är små tillfälliga filer som lagras i cacheminnet i användarens webbläsare när kunden besöker webbplatser som AfterPay upprätthåller, såsom MyAfterPay.com och AfterPay.fi. AfterPay använder cookies för att samla in statistik om användningen av webbplatsen och för att förbättra användarupplevelsen.

Användning av cookies kan stängas av i webbläsarens inställningar. Det kan dock innebära att användaren inte får tillträde till vissa tjänster på webbplatsen.

20. Överlåtelse av kreditavtal

AfterPay förbehåller sig rätten att överlåta kreditavtalet med rättigheter och skyldigheter till en utomstående part som AfterPay utser, och som i sin tur har rätt att överlåta det vidare. Kunden har inte rätt att överlåta kreditavtalet utan skriftligt förhandsmedgivande från AfterPay.

21. Information om kreditavtalsvillkoren under avtalets giltighetstid

Villkoren för kreditavtalet är tillgängliga i AfterPays kundportal, där de kan läsas, sparas och skrivas ut.

Även standardiserad europeisk konsumentkreditinformation finns att läsa, spara och skriva ut via kundportalen.

22. Ändringar av avtalsvillkoren

AfterPay förbehåller sig rätten att utan kundens föregående samtycke ändra villkoren i detta kreditavtal av sakliga skäl, till exempel ändringar i lagstiftning eller myndighetsbeslut som inte påverkar avgifter som tas ut med stöd av kreditavtalet. Ändringar träder i kraft tidigast två (2) månader efter att kunden fått meddelande om dessa. Om kunden inte godkänner ändringarna har kunden rätt att säga upp kreditavtalet. AfterPay måste få meddelande om uppsägning innan ändringarna träder ikraft. Uppsägningen gäller från och med den dag ändringarna var avsedda att träda ikraft.

Om kreditavtalet är uppsagt gäller de oförändrade villkoren till väsentliga delar till dess att krediten med tillhörande räntor och avgifter har återbetalats till fullo.

23. Kommunikation

AfterPay tillhandahåller kunden villkor, information och meddelanden om detta kreditavtal i dokumentform eller på annat beständigt sätt, om inte annat sägs i detta kreditavtal. Under avtalsperioden skickas information med post, e-post eller textmeddelande till de adresser AfterPay meddelat eller till kundens registrerade postadress.

Kunden ska underrätta AfterPay om ändringar i sina kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Kunden har skyldighet att säkerställa att inloggningsuppgifter till MyAfterPay inte avslöjas eller ges till tredje person.

24. Rätt att överlämna meningsskiljaktigheter till konsumenttvistenämnden

Om avtalsparterna inte kan lösa tvister om kreditavtalet genom förhandling, kan kunden överlämna tvisten att behandlas av konsumenttvistenämnden. Konsumenttvistenämnden har endast befogenhet att ge rekommendationer i ärendet.

Konsumenttvistenämnden
Adress: Konsumenttvistenämnden, PB 306, 00531 Helsingfors
Telefonnummer: +358 29 566 5200
E-postadress: kril@oikeus.fi
Webbplats: https://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html