Algemene voorwaarden Riverty Portaal

Versie 1, geldig vanaf 1 juni 2022.

Welkom bij het Riverty Portaal!

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (hierna: "AV") van Arvato Finance BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Arrondissementsrechtbank te Heerenveen onder registratiecode 08203350, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rene Keijzer and Jan Altersten, KR Poststraat 66, 8441ER, Heerenveen, e-mail: APS@arvato.com, telefoon: +31 (0)20 -7230 270. Het systeem van Riverty ("Riverty") is de basis voor het gebruik van het Riverty-portaal ("Portaal") en je Klantaccount ("Klantenrekening"). De AV zijn alleen van toepassing op Riverty Klantaccounts van klanten met een factuuradres in Nederland.

Het Portaal is beschikbaar in de Nederlandse taal en kan alleen worden gebruikt door Riverty-factuurontvangers. "Factuurontvanger" in de zin van deze AV is iedere meerderjarige natuurlijke persoon die Riverty heeft gekozen als betaalmethode voor een bestelling in de webwinkel van een webshop en daardoor één of meer facturen van Riverty heeft ontvangen.

Riverty maakt het Portaal beschikbaar voor zowel Android als iOS gebaseerde mobiele apparaten. Vertragingen in de terbeschikkingstelling van de software vallen buiten de verantwoordelijkheid van Riverty en geven daarom geen aanleiding tot enige aanspraak op Riverty of enig recht voor jou om de overeenkomst te ontbinden.

Door akkoord te gaan met deze AV komt er een overeenkomst over het gebruik van het Portaal en je Klantaccount tot stand tussen jou en Riverty onder de volgende voorwaarden ("Gebruikersovereenkomst"). Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige versies van het Portaal, op voorwaarde dat deze nieuwe versies geen wijzigingen in de AV bevatten. Houd er rekening mee dat je ten minste 18 jaar oud moet zijn en over volledige rechtsbevoegdheid moet beschikken om een contract voor het gebruik van het portaal en het openen van een klantaccount te kunnen sluiten.

Houd er rekening mee dat er aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de betaalmethode die je kiest als je besluit te betalen met een van de betaalmethoden die wij aanbieden.

1. Registratie en overeenstemming met deze AV

a. Om het portaal te gebruiken, moet je een klantaccount openen. Hiervoor registreer je je met je e-mailadres wanneer je het Portaal voor de eerste keer opent. Houd er rekening mee dat je voor de registratie hetzelfde e-mailadres moet gebruiken dat je hebt gebruikt om je bestelling te plaatsen in de webshop waarvoor je Riverty als betaalmethode hebt gekozen. Nadat je op "Aanmeldingslink verzenden" hebt geklikt, ontvang je van ons een e-mail om je registratie te bevestigen door op de daarin opgenomen link te klikken.

b. Met je akkoord met deze AV bij het aanvragen van de inloglink, maar uiterlijk bij het gebruik van het Portaal, komt de gebruikersovereenkomst tussen jou en Riverty tot stand.

2. Gebruik van het portaal en je klantaccount

a. Riverty verleent jou hierbij het gratis, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en in de tijd beperkte recht om je Klantaccount, het Portaal en de inhoud van welke aard dan ook die daarin is opgenomen te gebruiken, b.v. gegevens, software, tekst, afbeeldingen, enz. ("Inhoud"). Deze verlening van het gebruiksrecht door Riverty aan jou geldt uitsluitend in overeenstemming met deze AV en kan te allen tijde informeel door Riverty worden ingetrokken.

b. Elk oneigenlijk gebruik van het Portaal en jouw Klantaccount is verboden. In het bijzonder verbind je je ertoe geen illegale of strafbare feiten te plegen met je Klantaccount en geen inbreuk te maken op rechten van derden (met name merkrechten, persoonlijkheidsrechten of auteursrechten).

c. Daarnaast onderneem je redelijke stappen om onbevoegde toegang van derden tot het Portaal en je Klantaccount te voorkomen. Je zorgt ook voor passende beveiliging en controle over je account (bijv. e-mail) dat je gebruikt om toegang te krijgen tot het portaal en je klantaccount.

d. Als je een redelijk vermoeden hebt dat een derde kennis heeft gekregen van je wachtwoord of toegang heeft tot een van je apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot het Portaal of je Klantaccount, dien je ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Je bent aansprakelijk voor misbruik door derden, tenzij je ons kunt bewijzen dat je geen schuld hebt aan dergelijk misbruik.

e. Je verplicht je om Riverty per e-mail aan klantenservice@afterpay.nl op de hoogte te stellen indien de gegevens in je Klantaccountprofiel wijzigen, in het bijzonder je naam, postadres, e-mailadres, betalingsgegevens en overige contactgegevens.

3. Je diensten in het Riverty Portaal

3.1 Overzicht openstaande orders en termijnovereenkomsten

a. Als je je bestelling bij een webshop hebt betaald met een Riverty-betaalmethode, kun je je openstaande facturen en eventuele openstaande termijnbetalingen uit Riverty termijnovereenkomsten en de respectievelijke vervaldata op elk moment in je Klantaccount inzien.

b. In de historie kun je ook al je reeds betaalde bestellingen terugvinden.

3.2 Flex

Flex is de flexibele oplossing voor gespreid betalen voor jouw Riverty-facturen. De mogelijkheid om je aan te melden voor een Flex termijnovereenkomst is momenteel alleen beschikbaar via het MyRiverty portaal. Houd er rekening mee dat:

a. Wij kunnen je alleen Flex aanbieden als je over de juiste kredietwaardigheid beschikt, d.w.z. na het uitvoeren van een kredietcheck,

b. Wij moeten een schriftelijke overeenkomst met je sluiten voor Flex volgens de Nederlandse wet. Dit betekent dat je de kredietovereenkomst digitaal moet ondertekenen. Pas nadat het contract is uitgevoerd kun je gebruik maken van de voordelen van Flex in het MyRiverty portaal (met name meer facturen toevoegen en het maandbedrag aanpassen).

c. Indien je met ons een Flex termijnovereenkomst (“Flex Overeenkomst”) wenst aan te gaan, gelden aanvullend en met voorrang de algemene voorwaarden voor de Riverty Flex, zie Algemene Voorwaarden Riverty Flex.

4. Beschikbaarheid van het portaal en jouw klantaccount

a. Riverty heeft het recht om op ieder gewenst moment het portaal, haar functies en eigenschappen, verder te ontwikkelen.

b. Voor het gebruik van het Portaal, je Klantaccount en alle andere functies en Inhoud met betrekking tot het Portaal, heb je een apparaat met internetfunctionaliteit en een functionerende internettoegang met een redelijk hoge bandbreedte nodig. De kosten hiervoor komen voor jouw rekening.

c. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat het portaal en je klantaccount te allen tijde ononderbroken en foutloos beschikbaar zijn. Houd er echter rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat het Portaal, zijn functies, je klantaccount en de inhoud te allen tijde zonder onderbreking en zonder fouten zullen werken en beschikbaar zijn. Met name onderhoudswerkzaamheden, veiligheids- en capaciteitsredenen, technische omstandigheden en gebeurtenissen buiten onze controle kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van het Portaal en je Klantaccount.

d. We behouden ons het recht voor om de toegang en beschikbaarheid van het Portaal en je Klantaccount te beperken indien de veiligheid van de netwerkwerking, het behoud van de netwerkintegriteit, in het bijzonder het vermijden van ernstige storingen van het netwerk, de software of opgeslagen gegevens dit vereisen. Verder hebben wij te allen tijde het recht om de functionaliteiten van het Portaal en je Klantaccount te wijzigen, uit te breiden en tijdelijk of definitief stop te zetten. Je hebt daarom geen aanspraak op het gebruik van individuele of alle functionaliteiten van het portaal en je klantaccount, met name niet op permanente beschikbaarheid.

5. Probleemoplossing en aansprakelijkheid van Riverty

a. a. Voor zover Riverty constateert dat het Portaal of enige aan het Portaal gerelateerde functionaliteit, inclusief je Klantaccount, defect is, zal Riverty commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke gebreken te verhelpen, bijvoorbeeld door je een update te verstrekken.

b. Riverty informeert je over updates van het Portaal op de MyRiverty portal en stelt deze beschikbaar. Indien je de door Riverty geleverde updates niet installeert, is Riverty niet aansprakelijk voor afwijkingen van de contractuele staat van het Portaal die het gevolg zijn van het ontbreken van de bijbehorende update.

c. Riverty is in ieder geval jegens jou aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen in de volgende gevallen voor vergoeding van kosten en schade (hierna "Schades"): In geval van Productaansprakelijkheid in de zin van het Burgerlijk Wetboek, boek 6, titel 3 sectie 3; in geval van opzet of frauduleuze voorstelling van zaken; in geval van grove nalatigheid; voor schade aan leven, lichaam of gezondheid; in geval van overname van een garantie door Riverty; evenals in alle andere gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid.

d. Riverty is jegens jou ook aansprakelijk voor schade volgens de wettelijke bepalingen in geval van verwijtbare schending van zogenaamde kernbedingen (dit is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en de nakoming waarop de contractpartner vertrouwt en mag vertrouwen). Voor zover de schending van een kernbeding alleen werd veroorzaakt door lichte nalatigheid en niet heeft geleid tot letsel aan leven, lichaam of gezondheid, zijn uwje vorderingen tot schadevergoeding beperkt tot de redelijkerwijs te voorziene schade die typisch is voor het contract.

e. In alle andere gevallen zijn je aanspraken op schadevergoeding jegens Riverty - om welke juridische reden dan ook, in het bijzonder vanwege een materieel defect, eigendomsgebrek en/of de schending van andere verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele verplichting of uit een precontractuele verplichting door Riverty , een wettelijke vertegenwoordiger, werknemer of plaatsvervangend agent van Riverty, of uit onrechtmatige daad - uitgesloten.

f. Voor zover de aansprakelijkheid van Riverty volgens bovenstaande bepalingen is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van Riverty.

6. Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inhoud en functionaliteit

Riverty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud van derden in het Portaal. Riverty haalt informatie uit bronnen die wij betrouwbaar achten. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van deze informatie. Aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld blijft onaangetast. Alle uitingen van mening geven uitsluitend de actuele beoordeling weer van de respectievelijke auteur(s) van de betreffende uitingen en vertegenwoordigen niet de mening van Riverty, tenzij het uitdrukkelijk een mening of beoordeling van Riverty betreft. De meningen en beoordelingen die in het Portaal worden uitgedrukt, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het Portaal kan links bevatten. Deze links kunnen leiden naar inhoud die afkomstig is van en is gepubliceerd door onafhankelijke exploitanten of andere derden. Riverty is niet bekend met de inhoud en Riverty heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en informatie van de gelinkte sites. Links vertegenwoordigen geen meningen, aanbevelingen, analyses ten gunste van de inhoud van de links door Riverty. Riverty is niet verantwoordelijk voor deze inhoud van derden en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Het gebruik van deze informatie van derden is dan ook jouw eigen verantwoordelijkheid. Als je merkt dat Riverty verwijst naar pagina's met illegale of twijfelachtige inhoud, vragen wij je ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de bijbehorende link direct kunnen verwijderen.

8. Jouw aansprakelijkheid

a. Je bent verplicht om te allen tijde correcte informatie te verstrekken en uitsluitend onder je eigen identiteit te handelen. Elk gebruik van informatie die niet van jou is of die je om een andere reden niet mag gebruiken, en elk gebruik van het Portaal of je Klantaccount op een manier die niet is voorgeschreven, wordt als misbruik beschouwd. We kunnen alle gegevens met betrekking tot misbruik of vermoedelijk misbruik opslaan en gebruiken voor toekomstige risicobeoordeling en gebruikersbescherming.

b. Je bent aansprakelijk voor alle vorderingen, inclusief maar niet beperkt tot kosten, rente, vergoedingen of boetes, die tegen Riverty worden ingesteld als gevolg van een toerekenbare schending van deze AV door jou.

9. Blokkeren van het Portaal / sluiting van jouw Klantaccount & beëindiging van het contract

a. De gebruikersovereenkomst tussen jou en Riverty met betrekking tot het gebruik van het Portaal en je Klantaccount wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd met inachtneming van de onderstaande bepalingen.

b. Je kunt je klantaccount op elk moment sluiten en daarmee de gebruikersovereenkomst met ons beëindigen. Als je geen gebruik meer wilt maken van de voordelen van het Portaal en je Klantaccount, neem dan contact op met klantenservice@afterpay.nl.

c. We kunnen op elk moment het Portaal blokkeren of laten blokkeren, jouw klantaccount sluiten om een goede reden en daarmee de gebruikersovereenkomst beëindigen als:

• Jij deze AV, enige andere overeenkomst met ons en/of toepasselijke wetgeving aanhoudend en ernstig schendt; • Je verzuimt een beveiligingsrelevante update/upgrade van het Portaal te installeren, ook al ben je op de juiste manier over het bestaan ervan geïnformeerd. d. Verder hebben wij het recht om het Portaal of jouw Klantaccount tijdelijk te blokkeren als er ongeoorloofd, onwettig, niet-contractueel, strafbaar en/of onrechtmatig gebruik van je Klantaccount plaatsvindt of dreigt te ontstaan (bijv. als je een onbevoegde derde partij je apparaat ter beschikking stelt om het Portaal te gebruiken).

e. Als we het Portaal of je Klantaccount sluiten of tijdelijk blokkeren, zullen we je hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In het geval van een tijdelijke blokkering zullen we je ook informeren over de stappen die nodig zijn om je account te herstellen. Je klantaccount blijft geblokkeerd totdat je deze herstelt.

f. Als je Klantaccount is gesloten, dan:

• eindigt onze Gebruikersovereenkomst op basis van deze AV onmiddellijk; • ben jeniet langer bevoegd om het Portaal / uw Klantaccount te gebruiken; • blijf je volledig verantwoordelijk voor eventuele openstaande verplichtingen met betrekking tot je Klantaccount vanaf het moment voor de sluiting; • kunnen we je klantaccountgegevens zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

g. Houd er rekening mee dat de Gebruikersovereenkomst niet kan worden beëindigd voordat je aan alle verplichtingen uit bestaande facturen of termijncontracten hebt voldaan. Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst leidt niet automatisch tot beëindiging van andere bestaande overeenkomsten tussen Riverty en jou (bijvoorbeeld termijnovereenkomsten), deze blijven bestaan. Het verwijderen van je Klantaccount heeft geen invloed op je betalingsverplichtingen uit openstaande facturen of eventuele openstaande termijnovereenkomsten in je Klantaccount. Zodra je Klantaccount is afgesloten, kun je echter geen facturen meer toevoegen aan een bestaand Flex-contract.

10. Intellectueel eigendom

a. Riverty is de enige en exclusieve eigenaar van de rechten op het Portaal en de inhoud daarvan. Je krijgt geen andere rechten dan de rechten die je op grond van artikel 2 onder a. zijn toegekend.

b. Alle inhoud die is opgenomen in of geleverd via het Portaal, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, audio, clips, digitale downloads, gegevens en materialen, inclusief handelsmerken, domeinnamen, servicenamen, productnamen, is eigendom van Riverty (of de licentiegevers van Riverty) en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechten, databankenrecht, merkenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik en/of reproductie van de inhoud in strijd met de bepalingen van de AV zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Riverty is een overtreding van de toepasselijke wetgeving, is verboden onder deze AV en geeft Riverty het recht om deze Gebruikersovereenkomst met jou te beëindigen op grond van artikel 9.

c. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens uit het Portaal te halen, met name voor commerciële doeleinden, is verboden.

11. Gegevensbescherming

De bescherming van je gegevens is erg belangrijk voor ons. Tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik, zal Riverty de persoonsgegevens die je hebt opgegeven bij de registratie en die worden gegenereerd bij het gebruik van het Portaal en je Klantaccount alleen verwerken en gebruiken voor zover en zolang dit wettelijk is toegestaan. Meer informatie over wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt, vind je in ons privacybeleid.

12. Talen en communicatie

a. Wij gebruiken Nederlands als standaardtaal in onze communicatie met jou. Op verzoek kunnen wij ook in het Engels met je communiceren.

b. Deze AV worden alleen onderdeel van de Gebruikersovereenkomst in de Nederlandse taal. Elke vertaling van deze AV in een andere taal is alleen voor het gemak en is niet bedoeld om de voorwaarden van deze AV te wijzigen. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze AV en een versie in een andere taal dan de Nederlandse, prevaleert de Nederlandse versie als bindende versie.

c. Je stemt ermee in dat alle toestemmingen, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we je elektronisch sturen, niet schriftelijk hoeven te zijn, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders vereisen.

d. Je vindt de contactgegevens van Riverty op onze website. Je vindt onze klantenservice pagina hier.

13. Klachten/geschillenbeslechting

a. Bij problemen tussen jou en Riverty kun je contact opnemen met onze interne klachtenregeling: klantenservice@afterpay.nl.

b. Als Riverty het probleem niet naar tevredenheid oplost, kun je contact opnemen met het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie, dat je kunt vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen het platform gebruiken voor de beslechting van hun geschillen en hun zorgen voorleggen in het Nederlands of een andere officiële taal van de Europese Unie.

c. Houd er rekening mee dat Riverty niet verplicht of bereid is om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

14. Overige bepalingen

a. Riverty behoudt zich het recht voor de exploitatie van het Portaal door derden te laten uitvoeren.

b. Het niet uitoefenen of uitstellen van rechten door Riverty kan in geen geval worden opgevat als een afstand van dit recht. De gedeeltelijke uitoefening van een recht staat de verdere uitoefening van dat recht niet in de weg. Het afstand doen van een bepaald recht houdt geen afstandsverklaring of wijziging van enig ander recht in.

c. Houd er rekening mee dat je niet het recht hebtt om enige rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de Gebruikersovereenkomst over te dragen of toe te wijzen aan derden. Eventuele afwijkende gebruikersovereenkomsten of algemene voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.

15. Toepasselijk recht

a. Op deze AV en de Gebruikersovereenkomst tussen jou en Riverty is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van (i) de regels van internationaal privaatrecht en (ii) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (UN CISG). Dit geldt ook als je het Portaal van buiten Nederland benadert.

b. Als je een consument bent met gewone verblijfplaats in de EU, geniet je ook de bescherming van de dwingende bepalingen van de wet van het land waarin je woont. Je kunt ervoor kiezen om vorderingen in verband met deze AV en de Gebruikersovereenkomst die voortvloeien uit de normen voor consumentenbescherming voor de rechter zowel in Nederland als in de EU-lidstaat waar je woont aan te spannen.

c. Als een bepaling van deze AV of een toekomstige wijziging van deze AV ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige wijzigingen of voorwaarden hierdoor niet worden aangetast. Partijen verplichten zich in dat geval om een geldige vervangende bepaling overeen te komen die de ongeldige bepaling of het door de ongeldige bepaling beoogde doel zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een maas in de overeenkomst.

16. Wijziging van deze AV

Riverty is gerechtigd deze AV te wijzigen. Riverty zal je op gepaste wijze informeren over de wijzigingen van de AV. Voor rechtshandelingen die vóór de wijziging zijn verricht, blijven de oorspronkelijke AV van toepassing. De wijzigingen in de AV worden geacht door jou te zijn goedgekeurd als je het Portaal en je Klantaccount blijft gebruiken nadat de nieuwe AV van kracht zijn geworden en je niet uitdrukkelijk bezwaar maakt of de overeenkomst beëindigt binnen twee (2) weken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden .