Algemene Voorwaarden Flex

Versie 1, geldig vanaf 1 februari 2022.

Inhoud

Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 Kredietovereenkomst Artikel 3 Herroepingsrecht Artikel 4 Kredietaanvraag Artikel 5 BKR registratie Artikel 6 Betalingsachterstand / vervroegde opeising Artikel 7 Vervroegd aflossen Artikel 8 Beëindiging van het krediet Artikel 9 Klachten Artikel 10 Privacy Artikel 11 Slotbepalingen

1. Algemene bepalingen

1.1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden Flex van arvato Finance B.V., handelend onder de naam Riverty (hierna: “Riverty”, “wij” of “ons”). Wij verstrekken doorlopend goederenkrediet ter financiering van producten die onze klanten kopen bij webwinkels waar wij een contract mee hebben afgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor een doorlopend goederenkrediet (hierna: “kredietovereenkomst”) die wij met jou afsluiten.

1.2. Wij staan onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn ingeschreven onder nummer 12047352 in het AFM-register (www.afm.nl). Wij zijn tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08203350.

1.3. Wij sluiten aan bij de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).

2. Kredietovereenkomst

Krediet

2.1. Riverty biedt alleen goederenkrediet aan dat strekt ter financiering van producten die jij koopt bij webwinkels waar Riverty een contract mee heeft afgesloten. Met het krediet dat wij jou verstrekken worden de producten die jij bij deze webwinkels koopt dus betaald. Daartoe wordt met jou een kredietlimiet afgesproken. Je kan tot maximaal de kredietlimiet producten financieren. Jij lost vervolgens maandelijks de producten af aan Riverty. Je betaalt de producten dus in termijnen aan ons terug in plaats van dat je de producten ineens betaalt aan de webwinkel. Een actueel overzicht van de producten ter financiering waarvan jouw krediet strekt en de contante prijs van die producten, kun je te allen tijde inzien in jouw MyRiverty Flex-account.

2.2. Riverty behoudt zich het recht voor om jou op objectieve gronden het recht te ontnemen op grond van de kredietovereenkomst krediet op te nemen. Wij stellen jou, op papier of op een andere duurzame drager, indien mogelijk van tevoren en uiterlijk onmiddellijk na deze ontneming, van deze ontneming in kennis, alsook van de gronden hiervoor, tenzij het verstrekken van dergelijke informatie op grond van andere communautaire wetgeving verboden is of indruist tegen doelstellingen van openbare orde of openbare veiligheid.

Aflossing

2.3. Je lost maandelijks af op jouw krediet. Ieder product ter financiering waarvan de kredietovereenkomst strekt, wordt over een periode van maximaal 24 maanden aan ons terugbetaald. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag sneller af te lossen. In dat geval wordt het maandelijks te betalen bedrag hoger. Je lost maandelijks minimaal 4,17% af van het openstaande kredietbedrag. Het exacte maandelijks bedrag dat jij moet betalen, hangt dus af van het aantal producten die jij met het krediet hebt gefinancierd en de prijs daarvan en het door jou gekozen bedrag dat je maandelijks wilt aflossen. Je betaalt maandelijks wel altijd minimaal 4,17% van het openstaande kredietbedrag. Je betaalt daarnaast maandelijks rente over het openstaande kredietbedrag.

2.4. De betalingen die je aan ons doet, rekenen wij eerst toe aan eventueel door jou te betalen vertragingsrente (als je ons te laat hebt betaald), vervolgens aan de rente die je moet betalen en tot slot aan de aflossing van de producten. De producten worden door jou afgelost in de volgorde waarin je ze hebt gekocht (first in, first out).

2.5. Het eerste termijnbedrag moet één (1) maand na het openen van je MyRiverty Flex-account door jou aan ons worden betaald, en de daaropvolgende termijn¬bedragen steeds precies een maand later.

2.6. Betaling van de maandelijkse termijnen verloopt via automatische incasso, waarvoor je ons toestemming geeft via je MyRiverty Flex-account. De termijnen worden automatisch van je bankrekening afgeschreven. Je moet er dus voor zorgen dat er voldoende saldo op jouw bankrekening staat. In je account kun je nalezen op welke dag van de maand dit gebeurt. We brengen je ook steeds voorafgaand aan de afschrijving van een maandelijkse termijn hiervan op de hoogte. Als een automatische incasso wordt geweigerd, sturen wij jou een betalingsherinnering via e-mail met de mogelijkheid tot betalen middels iDEAL of bankoverschrijving.

2.7. De door jou gekozen aflostermijn geldt in beginsel ten aanzien van alle producten die je onder deze overeenkomst wil financieren. Je kunt ervoor kiezen om gedurende de kredietovereenkomst het maandelijks te betalen bedrag te verhogen of te verlagen wanneer jou dat uitkomt. Dit kun je doen in jouw MyRiverty Flex-account. Je betaalt wel altijd minimaal 4,17% van het openstaande kredietbedrag per maand. Hoe hoger het maandelijks te betalen bedrag, hoe sneller je jouw producten ter financiering waarvan het krediet strekt, aflost. De door jou gekozen aflostermijn is altijd voor alle producten dezelfde. Je kan dus niet voor elk product een andere aflostermijn kiezen. Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van de maandelijks te betalen bedragen.

Retourneren producten

2.8. Als je een product dat je hebt gefinancierd onder de kredietovereenkomst retour stuurt naar de webwinkel en dus de koopovereenkomst voor dat product ontbindt, hoef je de prijs van dat product niet terug te betalen aan Riverty. Wij ontvangen het bedrag voor dat product rechtstreeks van de webwinkel. Het openstaande kredietbedrag dat jij Riverty verschuldigd bent wordt verlaagd met de prijs van het product dat je retour hebt gestuurd. Dit zal zichtbaar worden gemaakt in jouw MyRiverty Flex-account.

Totaal te betalen bedrag

2.9. Het totaal door jou aan ons te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal producten die jij met het krediet hebt gefinancierd en de contante prijs daarvan. Het totale bedrag dat je aan ons moet terug betalen voor die producten noemen wij het openstaande kredietbedrag. Het openstaande kredietbedrag vermeerderd met de door jou te betalen rente vormen samen het totaal door jou aan ons terug te betalen bedrag. Dat bedrag wijzigt als gevolg van jouw aflossingen en op het moment dat je nieuwe producten financiert onder de kredietovereenkomst.

Actuele overzichten in MyRiverty Flex-account

2.10. Een actueel overzicht van de producten ter financiering waarvan jouw krediet strekt en de contante prijs van die producten, kun je te allen tijde inzien in jouw MyRiverty Flex-account.

2.11. Een actueel overzicht van het totaal door jou te betalen bedrag, het aantal betalingen dat jij nog moet doen en het door jou maandelijks te betalen bedrag, kun je te allen tijde inzien in jouw MyRiverty Flex-account. Het overzicht in jouw MyRiverty Flex-account kan je downloaden en opslaan.

Looptijd

2.12. De kredietovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een maximum van 180 maanden.

Rente

2.13. Riverty brengt een rente bij jou in rekening voor het openstaande kredietbedrag. Het rentepercentage staat vermeld op jouw kredietovereenkomst. De rente staat vast en kan dus niet worden gewijzigd gedurende de kredietovereenkomst. De rente betaal je over het openstaande kredietbedrag dat je ons verschuldigd bent voor de producten die door jou zijn gefinancierd met het krediet.

3. Herroepingsrecht

3.1. Je hebt het recht om de kredietovereenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen na (i) het sluiten van de kredietovereenkomst of (ii) het moment waarop je alle contractuele voorwaarden met betrekking tot jouw kredietovereenkomst hebt ontvangen als die dag later valt dan het sluiten van de kredietovereenkomst.

3.2. Het herroepen van de kredietovereenkomst kun je doen door binnen de termijn van 14 kalenderdagen een daartoe strekkende kennisgeving te richten tot Riverty. Als je de kredietovereenkomst wilt herroepen, kan je een brief of e-mail sturen naar het postadres van Riverty (K.R. Poststraat 66, 8441 ER Heerenveen) of naar onze klantenservice met e-mailadres klantenservice@afterpay.nl. De termijn is in acht genomen als jouw kennisgeving vóór het verstrijken van de termijn aan ons is verzonden.

3.3. Herroeping van de kredietovereenkomst heeft tot gevolg dat je het gehele openstaande bedrag (krediet plus rente) aan ons moet voldoen evenals het bedrag van de lopende rente per dag tot het moment waarop je het krediet hebt afgelost. De verschuldigde rente wordt berekend aan de hand van de overeengekomen debetrentevoet. Jouw betaling moet onverwijld en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de verzending van jouw herroeping plaatsvinden. Je kunt betalen middels iDEAL of bankoverschrijving, waarvoor je van ons bericht zal ontvangen.

4. Kredietaanvraag

4.1. De kredietovereenkomst komt pas tot stand als wij jouw kredietaanvraag hebben goedgekeurd. Wij toetsen daartoe onder meer jouw kredietwaardigheid. Naar aanleiding daarvan beoordelen wij of het verstrekken van het krediet aan jou verantwoord is. In het kader van de kredietwaardigheidstoets, worden jou vragen gesteld omtrent onder andere jouw inkomsten en uitgaven en kunnen wij informatie opvragen bij het Bureau Krediet Registratie (“BKR”). Op basis van de ingewonnen informatie, bepalen wij of jouw aanvraag van een krediet door ons kan worden goedgekeurd en of wij de kredietovereenkomst dus met jou aangaan.

4.2. Naast de kredietwaardigheidstoets die wij hiervoor hebben genoemd, voeren wij voorafgaand aan het aangaan van de kredietovereenkomst checks uit die verplicht zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de toepasselijke sanctieregelgeving. Riverty kan jouw kredietaanvraag weigeren als wij van mening zijn dat het aangaan van de kredietovereenkomst in strijd is met haar Wwft-beleid.

5. BKR registratie

5.1. Wij zijn verplicht melding te doen van jouw krediet aan het BKR. Dit houdt in dat wij de gegevens uit de kredietovereenkomst melden, waaronder persoonsgegevens, wijzigingen tijdens de kredietovereenkomst, evenals betalingsachterstanden, eventuele vervroegde opeising van het krediet en de beëindiging van de kredietovereenkomst. Jouw krediet wordt dus bij het BKR geregistreerd.

6. Betalingsachterstand / vervroegde opeising

6.1. Als je ten minste twee maanden te laat bent met de betaling van een vervallen termijnbedrag en je ook na ingebrekestelling nog niet aan ons hebt betaald, kunnen wij het gehele openstaande kredietbedrag en de verschuldigde rente in één keer bij jou opeisen en de kredietovereenkomst met jou opzeggen. Als wij tot opeising overgaan en je niet aan ons betaalt, en je dit ook na ingebrekestelling nog niet doet, wordt een vertragingsrente bij jou in rekening gebracht van 10% op jaarbasis. De vertragingsrente staat vast en kan dus niet worden gewijzigd gedurende de kredietovereenkomst. Wanbetaling kan ernstige gevolgen voor je hebben en kredietverkrijging in de toekomst bemoeilijken.

6.2. Als wij tot opeising overgaan zeggen wij de kredietovereenkomst met jou op door jou met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden een opzegging te doen toekomen op papier of op een andere duurzame drager. Gedurende die opzegtermijn is het jou niet toegestaan om nieuwe producten te financieren onder de kredietovereenkomst. In deze periode wordt jouw mogelijkheid gebruik te maken van het krediet dus geblokkeerd.

6.3. Wij zijn verplicht melding te doen aan het BKR als jij niet aan jouw betalingsverplichtingen voldoet en er minimaal twee (2) maanden na de vervaldatum zijn verstreken, inclusief eventuele bijzonderheden in dat verband zoals het treffen van een betalingsregeling. Dat leidt dan voor jou tot een negatieve registratie bij het BKR. Als zich een betalingsachterstand dreigt voor te doen, waarschuwen we jou van te voren schriftelijk dat het niet betalen leidt tot een negatieve registratie. Een negatieve registratie kan gevolgen hebben, onder andere bij het aanvragen van een hypotheek.

7. Vervroegd aflossen

7.1. Je kunt er gedurende de kredietovereenkomst voor kiezen een gedeelte van het krediet of het gehele krediet af te lossen. Dit kan door middel van het overmaken van het bedrag wat je wenst af te lossen aan Riverty op NL50 DEUT 0265 2957 50 onder vermelding van je contractnummer. Je bent geen vergoeding aan ons verschuldigd voor jouw vervroegde aflossing van het krediet.

8. Beëindiging van het krediet

Beëindiging door jou

8.1. Je kunt de kredietovereenkomst te allen tijde kosteloos beëindigen met een opzegtermijn van één (1) maand. Als je de kredietovereenkomst beëindigt, ben je verplicht om het gehele openstaande kredietbedrag en de verschuldigde rente uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn aan ons te voldoen.

8.2. Als je de kredietovereenkomst wil beëindigen, kan je een brief of e-mail sturen naar het postadres van Riverty (K.R. Poststraat 66, 8441 ER Heerenveen) of naar onze klantenservice met e-mailadres klantenservice@afterpay.nl.

Beëindiging door ons

8.3. Wij kunnen de kredietovereenkomst beëindigen door jou met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden een opzegging te doen toekomen op papier of op een andere duurzame drager. Je bent dan verplicht om het gehele openstaande kredietbedrag en de verschuldigde rente uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn aan ons te voldoen.

8.4. In de volgende gevallen kunnen wij de overeenkomst met jou opzeggen: a. Je bent ten minste twee maanden achterstallig in de betaling van een vervallen termijnbedrag en, na in gebreke te zijn gesteld, blijf je nalatig in de nakoming van jouw verplichtingen. b. Je gaat naar het buitenland verhuizen of het is aannemelijk dat je dit binnen enkele maanden gaat doen. c. Je komt te overlijden en wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat jouw verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst niet zullen worden nagekomen. d. Je bent failliet verklaard of zit in de schuldsanering (WSNP). e. Je hebt bij het aangaan van de kredietovereenkomst bewust onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt ter verkrijging van het krediet van dien aard dat wij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan als ons de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. f. Als het voorzetten van de kredietovereenkomst in strijd zou komen met de verplichtingen van Riverty op grond van het beleid ter nakoming van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de toepasselijke sanctieregelgeving.

8.5. Als wij de kredietovereenkomst met jou opzeggen vanwege een reden als genoemd in het vorige lid, moet je het gehele openstaande kredietbedrag en de verschuldigde rente in één keer aan ons voldoen.

9. Klachten

9.1. Als je een klacht hebt, kun je ons een brief of e-mail sturen naar ons postadres (K.R. Poststraat 66, 8441 ER Heerenveen) of naar onze klantenservice met e-mailadres klantenservice@afterpay.nl. Mocht je niet tevreden zijn met onze reactie op je klacht, dan kun je met jouw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“Kifid”), www.kifid.nl, postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Je kunt met een klacht ook terecht bij de burgerlijke rechter (www.rechtspraak.nl).

9.2. Je kan een klacht ook aanmelden bij het Online Dispute Resolution (ODR) platform. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. De klacht wordt vervolgens in beginsel behandeld door een geschillenorgaan dat door het ODR wordt aangewezen.

10. Privacy

a. In ons Privacy Statement kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Ons Privacy Statement is te vinden op https://www.riverty.nl/nl/algemeen/over-afterpay/privacy-statement. Je kunt dit Privacy Statement ook kosteloos bij ons opvragen.

11. Slotbepalingen

Wijzigingen in jouw situatie

11.1. Je bent verplicht om belangrijke wijzigingen met betrekking tot jouw persoonlijke situatie, zoals jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), bankrekeningnummer of jouw financiële situatie, die van belang zijn voor de correcte uitvoering van de kredietovereenkomst zo snel mogelijk aan Riverty door te geven.

Wijzigingen van deze voorwaarden

11.2. Wij zullen je altijd minimaal één (1) maand van tevoren op papier of op een andere duurzame drager op de hoogte brengen van een wijziging van deze voorwaarden.

11.3. Als wij de voorwaarden wijzigen, heb je het recht de kredietovereenkomst te beëindigen. Je moet dan wel het gehele openstaande kredietbedrag en de verschuldigde rente in één keer aan ons voldoen.

Toepasselijk recht

11.4. Op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.