Voorwaarden

Voorwaarden voor Riverty 14-dagenFactuur en Riverty Automatische incasso

Versie 2.0, van toepassing vanaf 01. februari  2023.

U kunt hier een kopie van deze voorwaarden downloaden

Wat is Riverty 14-dagenFactuur en Riverty Automatische incasso?

Wij als webwinkel (hierna de "Webwinkel") bieden jou Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso aan in samenwerking met een externe dienstverlener, Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Duitsland ("Riverty", voor meer informatie zie https://www.riverty.com/en/imprint/). Om met Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso te kunnen betalen, moet je een Factuur- en afleveradres in Nederland hebben. Dit adres mag geen postbus zijn. Verder moet je ten minste 18 jaar oud zijn, ofwel een onderneming (ongeacht of deze wordt gedreven door middel van een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, coöperatie, stichting, B.V., N.V., SE of anderszins).  

Als je ervoor kiest om met Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso voor je bestelling te betalen, betekent dit het volgende:

Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra je ervoor kiest om via Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso te betalen bij onze Webwinkel. Een keuze voor Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso leidt tot het ontstaan van rechten en verplichtingen tussen jou en onze Webwinkel (en ook tussen jou en Riverty, vanaf de Overdracht). Als je kiest voor Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso, vormen deze voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tussen jou en onze Webwinkel voor de betreffende Transactie.

Voor alle duidelijkheid: deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing als je telefonisch een bestelling bij onze Webwinkel plaatst.

1. Hoe werkt Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso?

1.1 Bij jouw keuze voor Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso beoordeelt onze Webwinkel of deze betaaloplossing beschikbaar is voor jouw bestelling. Daartoe voert Riverty een kredietwaardigheids- en adrescontrole uit (zoals beschreven in het Privacy Statement van Riverty: https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/nl_nl).

1.2 Als Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso beschikbaar is voor jouw bestelling, zal onze Webwinkel dit aan je bevestigen bij het afronden van je bestelling in de winkel. Als je niet met Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso kunt betalen, dan kun je bij de kassa een andere betaalmethode kiezen.

1.3 Mededeling van Overdracht: Totstandkoming van een overeenkomst tussen jou en onze Webwinkel voor jouw bestelling en het gebruik door jou van Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso leidt automatisch tot Overdracht aan Riverty van alle bestaande en toekomstige vorderingen voor de bedragen (inclusief de prijs) die je op grond van die overeenkomst moet betalen aan onze Webwinkel. Vanwege deze Overdracht ontvang je van Riverty een Factuur met het te betalen bedrag, meestal digitaal via e-mail (of via de gewone post als er geen e-mailadres beschikbaar is).

1.4 Na de Overdracht moeten al jouw betalingen voor je Riverty 14-dagenFactuur voor je bestelling binnen 14 dagen aan Riverty worden gedaan. Daarbij heeft Riverty in verband met de betaling de vorderingsrechten overgenomen uit de tussen onze Webwinkel met jou gesloten overeenkomst.

1.5 Na de Overdracht zullen al jouw betalingen voor je Riverty Automatische incasso voor je bestelling binnen 3 dagen na de SEPA vooraankondiging door Riverty worden afgeschreven. Daarbij heeft Riverty in verband met de betaling de vorderingsrechten overgenomen uit de tussen onze Webwinkel met jou gesloten overeenkomst.

1.6 Als je na de Overdracht een betaling doet aan iemand anders dan Riverty (waaronder onze Webwinkel), blijft jouw betalingsverplichting aan Riverty bestaan. In dat geval moet je opnieuw betalen, dit keer aan Riverty.

1.7 Iedere vordering op jou kan door Riverty altijd eenzijdig worden overgedragen aan een derde (waaronder een incassobureau in geval van wanbetaling).

2. Wanneer moet je betalen bij Riverty 14-dagenFactuur of Riverty Automatische incasso?

2.1 Als je Riverty 14-dagenFactuur als betaalmethode kiest, moet ieder door jou te betalen bedrag naar Riverty worden overgemaakt binnen 14 dagen na de datum van de betreffende Factuur. De bankrekening en alle vereiste gegevens staan vermeld op de Factuur die je van Riverty ontvangt.

Als je Riverty automatische incasso als betaalmethode kiest, machtig je Riverty uitdrukkelijk om het in de Factuur vermelde bedrag automatisch van de door jouw opgegeven (bank)rekeningnummer te incasseren en heb je volledig betaald zodra de incasso succesvol is afgerond en de terugboekingstermijn is verstreken. Zodra jouw verzoek om via Riverty te betalen is geaccepteerd en je via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij je een vooraankondiging waarin wij jouw incasso-opdracht bevestigen. Je ontvangt deze vooraankondiging 3 dagen voordat wij het geld zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van Riverty ga je akkoord met de termijn van 3 dagen.

2.2 Als je hebt gekozen voor de optie om via Riverty Automatische Incasso te betalen, moet je ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is op de door jouw opgegeven rekening.

3.Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

3.1 Indien je een bedrag niet betaalt binnen de op de Factuur vermelde termijn, is het te betalen bedrag onmiddellijk opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.2 In het geval van een betalingsachterstand zal Riverty je een herinnering sturen en binnen 14 dagen betaling eisen, waarbij je wordt gewaarschuwd dat als de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, je incassokosten moet betalen in overeenstemming met het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Als je niet op deze herinnering reageert door het openstaande bedrag alsnog op tijd te betalen, stuurt Riverty je een (tweede) schriftelijke herinnering en wordt het te betalen bedrag verhoogd met een gedeelte van de buitengerechtelijke incassokosten die je verschuldigd bent geworden. Reageer je ook niet op deze (tweede) herinnering door het hele verhoogde bedrag tijdig te betalen, dan stuurt Riverty je per post een aanmaning (laatste herinnering), waarbij het totale bedrag opnieuw wordt verhoogd; in deze aanmaning worden ook het totaalbedrag aan verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten vermeld. Voor de toepasselijke gedeelten van de buitengerechtelijke incassokosten, zie herinneringskosten . De totale buitengerechtelijke incassokosten die Riverty op grond van het toepasselijke Nederlandse recht in rekening mag brengen bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40 (veertig euro).

3.3 Vanaf de datum waarop je in verzuim bent, heeft Riverty het recht om over het door jou te betalen bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening. Als je een bedrag niet betaalt binnen de termijn genoemd in de tweede herinnering of aanmaning, ben je bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd die door Riverty zijn opgegeven met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Als er daarna nog een incassoprocedure tegen je moet worden ingesteld, brengt Riverty alle kosten voor het verkrijgen van betaling in rechte bij jou in rekening (de zogeheten gerechtelijke kosten).

3.4 Als Riverty gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten maakt (zoals bedoeld in de artikelen 3.2 en 3.3), worden de door jou betaalde bedragen eerst in mindering gebracht op die kosten. Pas nadat alle kosten volledig zijn voldaan, wordt een door jou betaald bedrag in mindering gebracht op het bedrag dat je oorspronkelijk moest betalen voor je Factuur.