Acceptance and Payment Terms and Conditions Arvato Finance International B.V. trading under the name AfterPay

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

1. Beoordeling aanvraag

U heeft een bestelling geplaatst en heeft gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay) van  Arvato Finance International B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”).   Uw keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen uw aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens.

Het resultaat van de toetsing krijgt u zo mogelijk direct online te zien en daarbij of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

Iedere winkelier is gerechtigd u als consument bij het tot stand komen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest voor betalen met AfterPay. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

 1. De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in België te liggen;
 2. Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;
 3. Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
 4. Het bankrekeningnummer waarmee u AfterPay gaat betalen (in geval van éénmalige machtiging); 

Om te kunnen betalen met AfterPay moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U hebt een factuur- en bezorgadres in België. Dit adres mag geen postbus zijn;
 2. U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
 3. U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
 4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
 5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
 6. U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

2. Wijze van betalen

Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay is geaccepteerd en u via de standaard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

AfterPay is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

3. Kosten betaalopdracht

Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

Indien u hebt gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

Tot één dag voor de incassotransactie, kunt u wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

4. Betaaltermijn

Uw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

5. Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance International B.V.  h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaalt u alleen de kosten van uw telefonieaanbieder.

6. Verzuim

Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

7. Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwerkt persoonsgegevens om uw identiteit te bevestigen, te toetsen of u achteraf kunt betalen, om administratieve redenen, om fraude tegen te gaan, om een risico-toetsing te doen, ter voorkoming van witwassing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect herleidbaar is naar u.

Onderstaand vindt u voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die AfterPay mag verwerken:

 1. Contactinformatie: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer
 2. Betaalinformatie: factuurgegevens, rekeningnummer
 3. Financiële informatie: negatieve betaalhistorie, WSNP-melding
 4. Informatie over goederen/diensten: details over uw bestelling
 5. Historische informatie: uw bestelhistorie bij AfterPay

Wij hergebruiken de gegevens die u eerder aan ons verstrekt hebt en mogen deze informatie delen met een kredietreferentieagentschap en anti-money laundering screening bedrijven ten behoeve van het toetsen van uw kredietwaardigheid, een risicotoetsing en ter bevestiging van uw identiteit alvorens u gebruik kunt maken van AfterPay.

Als u eerder gebruik hebt gemaakt van de diensten van AfterPay, kan er informatie van u zijn opgeslagen om bijvoorbeeld administratieve redenen. Waar mogelijk zal AfterPay deze informatie gebruiken om uw identiteit te bevestigen en om het gebruik van AfterPay te versimpelen. AfterPay maakt gebruikt van elektronische communicatie (e-mail, sms) om in contact met u te komen. U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die AfterPay van u heeft, correctie van deze gegevens en verwijdering ervan. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar privacy@afterpay.be.

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan de webshop waar u besteld hebt (om administratieve redenen) en autoriteiten of andere overheidsinstellingen wanneer AfterPay hier toe verplicht wordt gesteld. AfterPay mag eveneens uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Arvato Financial Solutions Group.

AfterPay is eindverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwijst naar haar privacy statement voor een volledige beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens door AfterPay. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met het privacy statement.

8. Cookies

AfterPay gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van AfterPay. Dit maakt het mogelijk om uw computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van uw instellingen kan uw internetbrowser automatisch cookies accepteren. U kunt uw browserinstellingen op elk moment wijzigen en ook de website van AfterPay gebruiken zonder cookies.  

Artikel 9 Aansprakelijkheid

AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.