Betalingsvoorwaarden Riverty

Algemene Voorwaarden voor Riverty 14-dagenfactuur

Versie 4.0, van toepassing per mei 2022.

Wat is Riverty 14-dagenfactuur? Met Riverty 14-dagenfactuur kunt u uw bestelling in de webwinkel van [de Handelaar] op factuur betalen na ontvangst van het aangekochte product of de aangekochte dienst ('Riverty 14-dagenfactuur').

[De Handelaar] biedt Riverty 14-dagenfactuur in de webwinkel aan in samenwerking met de externe dienstverlener Riverty GmbH ('Riverty', zie voor meer informatie https://www.afterpay.be/klanten). Om een betaling met Riverty 14-dagenfactuur te kunnen verrichten, dient u minstens 18 jaar oud te zijn.

Indien u kiest voor betaling met Riverty 14-dagenfactuur, geldt het volgende:

[De Handelaar] initieert via Riverty een Kredietcontrole (zoals hierna in Artikel 4.3 omschreven) en een Adrescontrole (zoals hierna in Artikel 4.6 omschreven) om te bepalen of deze betalingsoptie voor uw bestelling beschikbaar is; Indien Riverty 14-dagenfactuur beschikbaar is, wordt dit aan u bevestigd bij afronding van uw bestelling in de webwinkel; [De Handelaar] zal bij verzending van uw bestelling de vordering met betrekking tot de aankoopprijs als gevolg van uw bestelling in de webwinkel van [de Handelaar] overdragen aan Riverty ('Overdracht van Vordering'); Riverty stuurt u ingevolge de Overdracht van Vordering per e-mail (of per reguliere post indien een e-mailadres ontbreekt) een factuur of betalingsinstructie voor uw aankoop ('Factuur'); Uw betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een rekening van Riverty zoals op de Factuur vermeld; en Riverty komt uitsluitend tussen in het betalingsproces en [de Handelaar] blijft daarom verantwoordelijk voor alle aspecten rondom de verzending en levering van het aangekochte product of de aangekochte dienst.

Toepassing van deze Algemene Voorwaarden

Noteer dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zodra u kiest voor betaling via Riverty 14-dagenfactuur in de webwinkel van [de Handelaar] en rechten en plichten inhouden die gelden tussen u en [de Handelaar] (en tussen u en de dienstverlener van [de Handelaar], Riverty, na de Overdracht van Vordering naar Riverty). Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de koopovereenkomst afgesloten tussen u en [de Handelaar].

Duidelijkheidshalve geldt dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn indien u telefonisch bij [de Handelaar] hebt besteld.

1. Verloop van Riverty 14-dagenfactuur en Kennisgeving van de Overdracht van Vordering

1.1. Wanneer u ervoor kiest om met Riverty 14-dagenfactuur te betalen, zal [de Handelaar] beoordelen of deze betalingsoptie voor uw bestelling beschikbaar is. Hiertoe initieert [de Handelaar] via Riverty een Kredietcontrole (zoals hierna in Artikel 4.3 omschreven) en een Adrescontrole (zoals hierna in Artikel 4.6 omschreven).

1.2. Indien Riverty 14-dagenfactuur voor uw bestelling beschikbaar is, zal [de Handelaar] dit bij de afronding van uw bestelling in de webwinkel aan u bevestigen. Is Riverty 14-dagenfactuur voor u geen optie, dan kunt u bij het afrekenen voor een andere betaaloptie kiezen.

1.3. Kennisgeving van Overdracht van Vordering: [De Handelaar] zal bij verzending van uw bestelling de vordering met betrekking tot de aankoopprijs die uit de koopovereenkomst met u voortvloeit, overdragen en toewijzen aan Riverty. Als gevolg van deze Overdracht van Vordering ontvangt u een Factuur van Riverty met daarin het verschuldigde bedrag, doorgaans digitaal per e-mail (of per reguliere post indien een e-mailadres ontbreekt) en afzonderlijk van de levering van uw bestelling.

1.4. Na de Overdracht van Vordering dient u de betaling aan Riverty te voldoen. Daarnaast is Riverty gerechtigd dezelfde rechten met betrekking tot de betaling uit te oefenen als [de Handelaar] zou hebben kunnen uitoefenen ten overstaan van u op grond van de koopovereenkomst afgesloten tussen u en [de Handelaar].

1.5. Indien u na de Overdracht van Vordering aan een andere partij dan Riverty betaalt, zal uw betalingsverplichting aan Riverty in stand blijven. U dient in dat geval (nogmaals) te betalen, ditmaal aan Riverty.

1.6. Riverty is te allen tijde gerechtigd de vordering op u eenzijdig aan derden over te dragen, met inbegrip van een incassobureau in geval van betalingsverzuim.

2. Betaling

Uw betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan Riverty te worden voldaan. De bankrekening en alle nodige gegevens worden vermeld in de Factuur die Riverty u toezendt.

3. Betalingsverzuim

3.1 Indien u niet binnen de in bovenstaand Artikel 2 vermelde periode betaalt, bent u automatisch (onmiddellijk en van rechtswege) in gebreke te betalen zonder dat een voorafgaand bericht nodig is. Het bedrag dat u Riverty uit hoofde van de Overdracht van Vordering bent verschuldigd, is onmiddellijk opeisbaar.

3.2 In geval van een dergelijk betalingsverzuim zal Riverty u één kosteloze herinnering sturen per e-mail. Daarna kan Riverty u verdere betalingsherinneringen sturen in welk geval aanvullende vergoedingen kunnen worden aangerekend, zoals vermeld in Artikel 3.3.

3.3 Vanaf de datum waarop u op grond van Artikel 3.1 in gebreke bent te betalen, kunnen de volgende zaken zonder voorafgaand bericht aan u worden aangerekend: (i) de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag berekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling, alsmede (ii) een herinneringsvergoeding ter hoogte van EUR 5 per herinnering vanaf de tweede betalingsherinnering die naar u wordt verzonden.

3.4 Door u gedane betalingen zullen allereerst in mindering worden gebracht op het oorspronkelijk door u verschuldigde bedrag en zullen pas na volledige betaling daarvan in mindering worden gebracht op eventuele vergoedingen verschuldigd als gevolg van het betalingsverzuim.

3.5 Indien een terugbetalingsverplichting jegens u ontstaat die niet binnen de overeengekomen termijnen wordt voldaan, is er sprake van betalingsverzuim jegens u. U hebt in dat geval het recht een betalingsherinnering te sturen en dezelfde rente en herinneringsvergoedingen te vorderen zoals hierboven in Artikel 3.3 vermeld. U begrijpt en aanvaardt dat Riverty uitsluitend tussenkomt in het betalingsproces en dat [de Handelaar] daarom verantwoordelijk blijft voor alle aspecten rondom de verzending en levering van het aangekochte product of de aangekochte dienst.

3.6 Indien de vordering ter incasso wordt overgedragen aan een extern incassobureau zal, direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling, (i) de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling alsmede (ii) een forfaitaire schadevergoeding conform onderstaande tabel in rekening worden gebracht.

Schijf van de hoofdsom van de vordering Toepasselijke forfaitaire administratieve kosten per schijf
Tot EUR 400 EUR 40
EUR 400,01 tot EUR 5.000 10%
EUR 5.000,01 tot EUR 10.000 5%


Duidelijkheidshalve geldt dat in geval van betalingsverzuim de totale aan u aangerekende vergoeding voor betalingsherinneringen volgens Artikel 3.3 en de forfaitaire schadevergoeding volgens dit Artikel 3.6 gezamenlijk aan u kunnen worden doorbelast. Dit betekent dat, naast de forfaitaire schadevergoeding zoals weergegeven in de tabel hierboven, er nog een bedrag van EUR 10,- (bestaande uit 2 maal EUR 5,-) als vergoeding voor de betalingsherinneringen aan u kan worden doorbelast.

3.7 De invorderingsprocedure wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het externe incassobureau. Riverty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen door het externe incassobureau en de mogelijke gevolgen daarvan, behalve in het geval van opzet of grove schuld vanwege het incassobureau en/of Riverty.

3.8 Indien in het geval van bovenstaand Artikel 3.5 een betalingsverplichting jegens u blijft openstaan nadat u een betalingsherinnering hebt verzonden en een redelijke betalingstermijn hebt gesteld, heeft u recht op dezelfde rente en vergoeding zoals hierboven in Artikel 3.6 vermeld.

4. Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van gegevens

4.1 Uw privacy wordt gerespecteerd en uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

4.2 Indien u in de webwinkel hebt gekozen voor betaling met Riverty 14-dagenfactuur als betaaloptie, zal [de Handelaar] uw contactgegevens (naam, adres, geboortedatum indien van toepassing, e-mailadres) alsmede informatie over de door u bestelde artikelen (bijv. bestelwaarde, productgroep, waarde van producten, mogelijks bestelkanaal en type levering) opsturen naar Riverty. Op basis van deze informatie initieert [de Handelaar] via Riverty een kredietcontrole om te bepalen of Riverty 14-dagenfactuur voor uw bestelling beschikbaar is.

4.3 Riverty zal uw contactgegevens en informatie over de door u bestelde producten / diensten opsturen naar Bisnode Belgium NV/SA (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, België) om een kredietcontrole te kunnen uitoefenen (de 'Kredietcontrole').

4.4 Bisnode Belgium NV/SA (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, België) maakt een prognose, in het bijzonder over de betalingskansen (score), daarbij rekening houdend met adresgegevens en de betalingshistoriek op basis van wiskundig-statistische methodes (in het bijzonder logistische regressiemethodes en vergelijkingen met groepen personen met een vergelijkbare betalingshistoriek), en verstrekt deze score aan Riverty. Op basis van de informatie over de door u bestelde producten / diensten, de score die door Bisnode Belgium NV/SA (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht, België) wordt verstrekt, uw contactgegevens en eventuele betalingsgegevens die reeds bij Riverty zijn opgeslagen, wordt een gebalanceerde beslissing genomen of Riverty 14-dagenfactuur voor uw bestelling beschikbaar is.

4.5 Als wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking geldt Art. 6 par. 1 zin 1 punt b) en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gerechtvaardigde belang van [de Handelaar] is te kunnen beoordelen en besluiten of het u een hoog-risicovolle betalingsoptie kan aanbieden, zoals betaling op factuur. Het gerechtvaardigde belang van Riverty is te kunnen beoordelen of u uw betalingsverplichtingen na de Overdracht van Vordering zult nakomen, aangezien Riverty bij de Overdracht van Vordering het kredietrisico overneemt.

4.6 Daarnaast zal [de Handelaar] uw adresgegevens (naam en adres) doorsturen naar Riverty op grond van Art. 6 par. 1 zin 1 punt f) AVG ten behoeve van de adrescontrole om onjuiste leveringen en oninbare schulden te voorkomen (de 'Adrescontrole').

4.7 Riverty verstrekt deze gegevens aan Bpost (Munt, 1000, Brussel). Bpost (Munt, 1000, Brussel) gebruikt de informatie om de adrescontrole uit te voeren en bereidt het resultaat voor met het oog op verder nazicht.

4.8 Iedere gegevensoverdracht die nodig is voor de Adrescontrole en Kredietcontrole zal plaatsvinden via een beveiligde interface. Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met alle gerechtvaardigde belangen met betrekking tot u en uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving.

4.9 Op grond van Artikel 21 (1) AVG hebt u het recht om vanwege redenen die verband houden met uw eigen specifieke situatie te allen tijde met toekomstig effect bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de bovenvermelde doeleinden. Dit geldt ook voor profilering die in het kader van bovenvermelde doeleinden wordt uitgevoerd. Hiertoe is een bericht per e-mail of brief aan [de Handelaar] afdoende. De huidige contactgegevens kunnen worden gevonden op de website van de webwinkel van [de Handelaar]. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens in dit kader, dient u er rekening mee te houden dat [de Handelaar] u niet langer betalingsopties met kredietrisico kan aanbieden voor bestellingen in de webwinkel. Wel zult u nog steeds voor andere betaalopties kunnen kiezen (bijv. vooruitbetaling).

*Uitgebreidere informatie over Riverty in overeenstemming met Art. 14 AVG, in het bijzonder informatie over zakelijke doeleinden, gegevensopslagdoeleinden, gegevensontvangers, het recht op toegang tot informatie over uw gegevens, het recht op verwijdering of correctie van gegevens, enz. is te vinden via de volgende link: https://www.afterpay.be/be/footer/over-afterpay/privacy-statement. *